Tag Questions

Tag Questions
Tag Questions
Türkçe’deki "değil mi, -de/-da, tamam mı" gibi ifadelerin karşılığıdır. Pek çok dilde fazla bir öneme sahip olmamasına karşın İngilizce dilinde önemli bir yere sahiptir.  Diğer dillerde pek önemli bir ayrıntı olmamasına rağmen İngilizce boyutu önemli olan bir konudur. 

İngilizce’ de "tag question"lar, Türkçe’de olduğu gibi yalnızca bir kelime ile yapılmamaktadır. Ancak mantığı anlaşıldıktan sonra çok basit bir konudur. Aşağıda konuyla ilgili detaylı açıklamalar ve dersin sonunda Tag Questions’ların tüm zamanlarla kullanımını gösteren bir tablo verilmiştir.
 
► .......değil mi ifadesi yardımcı fiil ile kurulur ve cümle olumlu ise Tag Question olumsuz; cümle olumlu ise Tag Question olumlu olur. Tag Question’ları doğru yapabilmek için, öncelikle asıl cümlenin zamanını anlayıp, sonra da bu cümlenin yardımcı fiilini cümlenin sonuna tam ters olarak (olumlu ise olumsuz, olumsuz ise olumlu) getirilmelidir.

- He came to the meeting, didn’t he? (O taplantıya geldi, değil mi?) 
- She doesn’t study, does she? (O çalışmıyor, değil mi?)

Yardımcı fiilin cümlede kullanılan tense’nin yardımcı fiili olduğuna dikkat ediniz. Yani İnglizce’de Tag Questions oluştururken herhangi bir yardımcı fiil değil de cümlemizin tense’sinin yardımcı fiilini kullanıyoruz.

EXAMPLES

- He is very rich, isn’t he? (O çok zengindir, değil mi?)

Bu cümlede yardımcı fiil is olduğuna göre, eklenti sorusunu yaparken is yardımcı fiilinin olumsuz hali olan isn’t ve şahıs zamiri kullanılmıştır.

- She doesn’t live in Paris, does she(O Paris’te yaşamaz, değil mi?)

Bu cümlede de yardımcı fiil doesn’t olduğuna göre, tersi olan does kullanılmıştır.

- John went to school yesterday, didn’t he(John dün okula gitti, değil mi?)

Bu cümlede normalde yardımcı fiil gözükmemesine rağmen, cümle Simple Past Tense ile kurulduğu için, bu zamanın yardımcı fiili olan didn’t kullanılmıştır.

- Your father likes watching horror movies, doesn’t he(Baban korku filmi seyretmeyi sever, değil mi?)

Bu cümlede de, yine yardımcı fiil gözükmemesine rağmen, cümle Simple Present Tense ile kurulduğu için, bu zamanın yardımcı fiili olan doesn’t kullanılmıştır.

- He went yesterday, didn’t he?  (O dün gitti, değil mi?)
- He didn’t go yesterday, did he? (O dün gitmedi, öyle mi?)
- Ali is a good boy, isn’t he? (Ali iyi bir çocuktur, değil mi?)
- You weren’t in istanbul, were you? (İstanbul’da değildin, öyle mi?)
- Ali left for Ankara last night, didn’t he? (Ali dün Ankara’ya gitmek üzere ayrıldı, değil mi?)
- Your father is an engineer, isn’t he? (Babanız bir mühendistir, değil mi?)
- You haven’t had your dinner yet, have you? (Yemeğinizi henüz yemediniz, öyle mi?)
- You don’t know to swim, do you? (Siz yüzme bilmiyorsunuz, öyle mi?)
 
- The workers work hard, don’t they? (İşçiler sıkı çalışır, değil mi?)

“Don’t the workers” değil de “don’t they” yazıldı. Çünkü eklenti sorularında daima şahıs zamirleri kullanılır. Bu durumda cümledeki öznenin zamirini tespit etmek önem kazanmaktadır. Ayrıca öznenin tekil – çoğul oluşu da önemlidir.

- Everybody was ill, weren’t they? (Herkes hastaydı, değil mi?)

Normalde yukarıdaki cümlede özne tekil gibi gözükse de, everybody kelimesi anlam olarak çoğul olduğu için, ekleti sorusu da çoğul olarak yazılmıştır.

► Fiilin olumlu veya olumsuz olduğunun anlaşılması da çok önemlidir. Bazı cümlelerde olumsuzluk eki olan“not” olmadığı halde cümle olumsuzdur ve böyle cümlelerin Tag Question olumlu olarak kurulur.

- No money was spent, was it? (Para harcanmadı, değil mi?)
- They can hardly run, can they? (Onlar pek koşamıyorlar, değil mi?)

► Bazı durumlarda question tags’ler cümlenin yardımcı fiilinden farklı kullanılır. Bu istisna durumları ezberlemek gerekir. Aşağıda bu cümleler verilmiştir.

- I am rich, aren’t I? (Ben zenginim, değil mi?)
(Normalde cümlenin yardımcı fiili am olduğu halde "amn’t" yardımcı fiili bulunmadığından "aren’t" kullanılır.)

- She used to swim everyday, didn’t she?  (O hergün yüzerdi, değil mi?)
("used to" kalıbından sonra did veya didn’t kullanılır.)

- Let’s go, shall we? (Hadi gidelim, tamam mı?) 
("Let’s kalıbında da yardımcı fiil olmadığından question tag olarak "shall" kullanılır. Türkçe çevirileri de cümlenin kullanımına göre farklı olabilir.)

- Close the door, will you? (Kapıyı kapat, olur mu?)

- Don’t speak, will you? (Konuşma, tamam mı?)
(Olumlu veya olumsuz emir cümlelerinde will kullanılır.) 
 
TAG QUESTIONS TABLE (EKLENTİ SORULARI TABLOSU)
Simple Present Tense with BE I am right, aren’t I? I am not stupid, am I?
She is at home, isn’t she? She is not here, is she?
They are rich, aren’t they? They aren’t poor, are they?
Simple Present with verbs other than BE She knows English, doesn’t she? She doesn’t know French, does she?
You get up late, don’t you? You don’t smoke, do you?
Present Continuous Tense I am swimminf well, aren’t I? I am not making too much noise, am I?
We are working hard, aren’t we? We aren’t making noise, are we?
Simple Past Tense with BE I was sick yesterday, wasn’t I? I wasn’t careless, was I?
She was tired, wasn’t she? She wasn’t happy, was she?
Simple Past with verbs other than BE You saw her yesterday, didn’t you? You didn’t drive carelessly, did you?
I answered you question, didn’t I? I didn’t break it, did I?
Past Continuous Tense I was listening, wasn’t I? I wasn’t sleeping, was I?
They were walking, weren’t they? They weren’t running, were they?
Present Perfect Tense You have aired the room, haven’t you? You haven’t eaten, have you?
He has finished his school, hasn’t he? He hasn’t done it, has he?
Present Perfect Continuous Tense You have been sleeping, haven’t you? You haven’t been watching TV, have you?
Past Perfect Tense I had aired the room, hadn’t I? I hadn’t broken it, had I?
Past Perfect Continuous Tense We had been working, hadn’t we? We hadn’t been working, had we?
Future Tense They will come tomorrow, won’t they? They won’t come tomorrow, will they?
Future Continuous Tense You will be working, won’t you? You won’t be working, will you?
Future Perfect Tense She will have eaten dinner by then, won’t she? She will not have gone by then, will she?
Future Perfect Continuous Tense We will have been doingg it, won’t we? We won’t have been doing it, will we?
Can Ali can help us, can’t she? Ali can’t speak English, can he?
Should You should work harder, shouldn’t you? You shouldn’t smoke, should you?
Must We must be careful, musn’t we? We mustn’t make any noise, must we?
Need She need study, needn’t she? She needn’t study, need she?
Be Going To Tom is going to come here, isn’t he? Tom isn’t going to do it, is he?
Would Tom would prefere coffee, wouldn’t he? I wouldn’t buy it, would I?
Could They could see you, couldn’t they? They couldn’t do it, could they?
Should Have They should have studied harder, shouldn’t they They shouldn’t have gone there, should they?
Could Have I could have done it, couldn’t I? I couldn’t have done it, could I?
 Must Have You must have finished your work, mustn’t you? You mustn’t have made this mistake, must you?
Have To You have to eat less, don’t you? You don’t have to study tonight, do you?
Had To She had to go home early, didn’t she? She didn’t have to get up early, did she?
Used To She used to be a singer, didn’t she? She didn’t used to be a writer, did she?
Ought To She ought to smoke less, oughtn’t she? She oughtn’t to stay home, ought she?
Might She might be late, mightn’t she? She might not be ready, might she?
There There is a library here, isn’t there? There isn’t anything in the room, is there?

Reklam