Action Verbs and State Verbs (Eylem ve Durum Fiilleri)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Action Verbs and State Verbs (Eylem ve Durum Fiilleri)

ACTION VERBS

► Action verbs eylem bildiren fiillere verilen genel isimdir. Eylem fiilleri hem simple present tense ile, yani geniş zamanda hem de present continuous tense ile, yani sonuna -ing takısı alarak kullanılabilirler. 

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz;

 

- I run every morning. (Her sabah koşarım.)

- Why are you running? We have plenty of time. (Niye koşuyorsun? Çok vaktimiz var.) 


- I read every night before bed. (Her gece yatmadan önce okurum.)

- I‘ve been reading this book for over two weeks. It is very boring. (Bu kitabı iki haftadır okuyorum. Çok sıkıcı.)


- Suzie drinks milk every morning before school. (Suzie her sabah okuldan önce süt içer.)

- My father is drinking a bottle of coke now. He must be very thirsty. (Babam şu anda bir şişe kola içiyor. Çok susamış olmalı.)


STATE VERBS

 

Bazı fiiller Present Continuous Tense ile kullanılmaz. Bu fiiller "state verbs" yani "durum fiili" olarak adlandırılır.

Şimdiki zaman yapıları bir eylemin fiziksel ve görsel olarak yapıldığını gösterirler. Dolayısıyla soyut düşünmek, sevmek, anlamak, sahip olmak gibi soyut anlamlı fiiller continuous (be+ -ing) yapısında kullanılamazlar. Bu fiiler Simple Tense ile ifade edilirler .

Örneğin “I love you” Simple Present tense ile yazılmasına rağmen, Türkçe’ye “Seni seviyorum“ diye çevrilir.

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

 

- She is loving chocolate. - Yanlış
- She loves chocolate. - Doğru

- I am hating you  - Yanlış
- I hate you  - Doğru

- She isn’t understanding me  - Yanlış
- She doesn’t understand me  - Doğru


Durum fiillerinden bazıları aşağıda farklı kategoriler halinde verilmiştir. Fiilleri anlamlarıyla birlikte öğrenmeniz ve kullanımını öğrenmek açısından örnekleri dikkatli bir şekilde incelemeniz gerekmektedir. 

 

- Mental State (Zihinsel Durumlar)

know, realize, understand, recognize
believe, feel, suppose, think
imagine, doubt, remember, forget
want, need, desire, mean


- Emotional State (Duygusal Durumlar)

love, like, appreciate, please, prefer
hate, dislike, fear, envy
mind,care
astonish, surprise, amaze


- Possession (Sahip Olma)

have, belong, possess, own


- Sense, Perception (Duyular, Algalama)

taste, smell, hear, feel, see


- Other Stative Verbs (Diğer Fiiller)

look, seem, appear, sound, resemble, look like
cost, owe, weigh, equal
be, exist, matter,
consist of, include,contain


Bazı fiiller de hem Continuous hem de Simple formda kullanılabilirler. "love - like - hate - understand" gibi fiiller bu kategoriye girer. Fakat bu farklı kullanım, anlam farklılılığına da yol açar. Aşağıda iki zamanla da kullanılabilen ve farklı anlamlar taşıyan fiiller verilmiştir.

 

- THINK

(a) “What do you think about the new English teacher? I think he is a nice man !”
      (Yeni İngilizce öğretmeni hakkında ne düşünüyorsun? Bence iyi bir adam.)

(b) I am thinking about the exam tomorrow. It will be a difficult one.
     (Yarınki sınavı düşünüyorum. Zor bir sınav olacak.)

(a) cümlesinde think, fikir gösteren soyut anlamlı bir fiildir. Kişilerin belli konularda fikir sahibi olmaları fiziksel bir durum değildir. (b) cümlesinde ise think , fiziksel ve görülebilir bir özelliği olan somut bir eylemdir. Örneğin birşey düşündüğünü görerek anladığımız bir kişiye “Öyle derin derin ne düşünüyorsun?” diye sorarız. Düşünme eylemi fiziksel bir durum olmuştur.


- HAVE

(a) I have two cats and a dog. Do you have any pets? (Benim bir köpeğim ve bir de kedim var. Senin evcil hayvanın var mı?)
(b) I am having a nice time in my speaking classes. (Konuşma sınıflarında hoş vakit geçiriyorum.)


Birinci cümlede “have” fiili sahip olmak anlamında asla continuous olarak kullanılamaz. İkinci örnekte ise “have” fiili iyi zaman geçirmek, eylenmek anlamında somut bir yapıdadır.


- SMELL

(a) All flowers smell nice. (Bütün çiçekler güzel kokar.)
(b) The little girl is smelling the flowers. (Küçük kız çiçekleri kokluyor.)

Birinci cümlede “smell” soyut bir eylemdir. Çiçekler kokma eylemini fiziksel ve görülebilir bir şekilde yapmazlar. Bu bir durumdur. İkinci cümlede ise “smell” fiili aktif bir anlamdadır. Küçük kızın bu koklama eylemini fiziksel olarak yapması görülüp, başkalarına da gösterilebilir.

Action Verbs

Action verbs are also called dynamic verbs and they describe actions. Action verbs can be used in the simple or continuous forms. Here are a few examples of action verbs:

- I run every morning.

- Why are you running? We have plenty of time. 

 

- I read every night before bed.

- I‘ve been reading this book for over two weeks. It is very boring. 

 

- Suzie drinks milk every morning before school.

- My father is drinking a bottle of coke now. He must be very thirsty. 

 

State Verbs

State verbs are also called stative verbs and they describe a status or quality of something. State verbs don't describe an action and express states or conditions which are relatively static. They include verbs of perception, cognition, the senses, emotion and state of being. The are not normally used in continuous form. 

 

► State verbs of opinion/perception

know, believe, understand, recognize, prefer, agree/disagree, approve/disapprove, suppose, suspect

- I’ve known John since I was a kid. (Not "I‘ve been knowing...")

- Do you understand what I say? (Not "Are you understanding...")

- I prefer tea for breakfast. (Not "I am preferring...")

 

► State verbs of possession

have, belong, own, possess, include, owe

- I have a sister. (Not "I am having a sister")

- This book includes 9 chapters. (Not "This book is including...)

- Our house belongs to my grandfather. (Not "Our house is belonging...)

 

 State verbs of the senses

hear, smell, see, appear, feel, seem

- I hear some people having a party. (Not "I am hearing...")

- You smell like a flower. (Not "You are smelling...")

- Your mum seems very happy. What happened? (Not "Your mum is seeming...")

 

► State verbs of emotion

love, hate, like, need, want, wish

- I love you more than anything. (Not "I am loving...")

- Do you really hate football? (Not "Are you really hating...")

- We need more money for summer vocation. (Not "We are needing...")

 

► State verbs of qualities/states

weigh, consist, measure, cost, exist, depend, deserve, involve

- How muh do you weigh? (Not "are you weighing...")

- The project consists of three phases. (Not "The project is consisting of...")

- It depends on the situation. (Not "It is depending on...")

 

Verbs That Can Be Both State and Action Verbs 

Some verbs can be used as both action verbs and stative verbs. Here are some examples;

 

► Be

STATE VERB - He is selfish. (He is always selfish)

ACTION VERB - He is being selfish. (He is temporarily acting selfish)

 

 

► Have 

STATE VERB - I have three cars. (I owe three cars)

ACTION VERB - I am having breakfast at the moment (I am eating breakfast)

 

► See

STATE VERB - I see some kids on the beach playing volleyball. (perception with eyes)
                        - Do you see what I mean? (Do you understand what I mean)

ACTION VERB - I will see a doctor tomorrow. (I will meet a doctor)

  

► Look

STATE VERB - Your suit looks marvellous. (Appearance)

ACTION VERB - Why are you looking at me? (Directing your eyes to me)

 

► Smell / Taste 

STATE VERB - The house smells of fruit. (The quality of smell or taste)

ACTION VERB - My mum is smelling the roses in the garden. (Using her nose to feel the scent)

 

► Think 

STATE VERB - I think we should visit her in the hospital. (In my opinion)

ACTION VERB - We are thinking of buying a new car after semester. (Using my mind)

 

► Feel 

STATE VERB - I feel we are not going see eachother again. 

ACTION VERB - I have been feeling very lonely recently. 

Reklam