Sınav Kelimeleri Ders 9

Sınav Kelimeleri Ders 9
Sınav Kelimeleri Ders 9
Negotiate

İngilizce Anlamı: To agree on (something) by formally discussing it

Türkçe Anlamı: Görüşmek, müzakere etmek

Örnek Cümle
The customer wanted to negotiate over the price.
Müşteri fiyat üzerinde konuşmak istedi.

Confine

İngilizce Anlamı: To keep someone or something within the limits of a particular activity or subject

Türkçe Anlamı: Sınırlamak, kısıtlamak

Örnek Cümle
We confined our study to 10 cases.
Çalışmamızı 10 vakayla sınırladık.

Resent

İngilizce Anlamı: To feel angry or upset about a situation or about something that someone has done, especially because you think that it is not fair

Türkçe Anlamı: Alınmak, kırılmak

Örnek Cümle
I resented having to work such long hours.
Uzun saatler boyunca çalıştığım için kırıldım.

Constitute

İngilizce Anlamı: To officially form a group or organization:

Türkçe Anlamı: Oluşturmak, teşkil etmek

Örnek Cümle
The party was constituted in 1959.
Parti 1959 yılında kuruldu.

Refund

İngilizce Anlamı: To give someone their money back, especially because they are not satisfied with the goods or services they have paid for

Türkçe Anlamı: Geri ödemek, iade vermek

Örnek Cümle
The shop assistent didn't want to refund the money.
Satış görevlisi parayı iade etmek istemedi.

Reflective

İngilizce Anlamı: Thinking carefully about something

Türkçe Anlamı: Dalgın, düşünceli

Örnek Cümle
The boss looked very reflective at the meeting.
Patron toplantıda çok düşünceli görünüyordu.

Represantative

İngilizce Anlamı: Typical of a particular group of people or of a particular thing

Türkçe Anlamı: Temsilci, vekil

Örnek Cümle
The manager couldn't attend the program but she sent a representative.
Yönetici programa katılamadı ama bir temsilci gönderdi.

Arbitrary

İngilizce Anlamı: Decided or arranged without any reason or plan, often unfairly

Türkçe Anlamı: Nedensiz, keyfi

Örnek Cümle
We witnessed the arbitrary arresment of the columnists last week.
Geçen hafta köşe yazarlarının keyfi olarak tutuklanmalarına şahit olduk.

Resistant

İngilizce Anlamı: Not damaged or affected by something

Türkçe Anlamı: Dirençli, dayanıklı

Örnek Cümle
Many teachers are resistant to change.
Birçok öğretmen değişime karşı dirençlidir.

Compatible

İngilizce Anlamı: Able to exist or be used together without causing problems

Türkçe Anlamı: Uyumlu

Örnek Cümle
The new software is Windows 7 compatible.
Yeni yazılım Windows 7 uyumlu.

Conclusive

İngilizce Anlamı: Showing that something is definitely true

Türkçe Anlamı: Kesin, nihai

Örnek Cümle
The investigation failed to provide any conclusive evidence.
Soruşturmalar herhangi bir kesin kanıt ortaya koyamadı.

Ultimate

İngilizce Anlamı: Someone's ultimate aim is their main and most important aim, that they hope to achieve in the future

Türkçe Anlamı: Nihai, son

Örnek Cümle
ur ultimate objective is to have as many female members of parliament as there are male.
Nihai hedefimiz mecliste erkek vekil kadar kadın vekil sayısına ulaşmaktır.

Controversial

İngilizce Anlamı: Causing a lot of disagreement, because many people have strong opinions about the subject being discussed.

Türkçe Anlamı: Çekişmeli, tartışmalı

Örnek Cümle
He is a controversial figure in the art world.
O sanat dünyasında çok tartışmalı bir figür.

Convenient

İngilizce Anlamı: Useful to you because it saves you time, or does not spoil your plans or cause you problems

Türkçe Anlamı: Uygun, münasip

Örnek Cümle
My assistant will call you to arrange a convenient time to meet.
Görüşmek için uygun bir saat belirlemek için asistanım sisi arayacak.

Deplorable

İngilizce Anlamı: Very bad, unpleasant, and shocking

Türkçe Anlamı: Acıklı, elim, vahim

Örnek Cümle
The prisoners were held in deplorable conditions.
Mahkumlar vahim durumlarda tutuluyordu.

Carefully

İngilizce Anlamı: In a careful way

Türkçe Anlamı: Dikkatli bir şekilde

Örnek Cümle
He handed me the glass very carefully.
Çok dikkatli bir şekilde bardağı bana uzattı.

Thoroughly

İngilizce Anlamı: Completely

Türkçe Anlamı: Adam akıllı, baştan aşağı

Örnek Cümle
The room had been thoroughly cleaned.
Oda tamamen temizlenmişti.

Superficially

İngilizce Anlamı: Not studying or looking at something carefully and only seeing the most noticeable things

Türkçe Anlamı: Görünüşte, üstünkörü

Örnek Cümle
She cleaned the house superficially in 20 minutes.
20 dakika içinde evi üstünkörü bir şekilde temizledi.

Seriously

İngilizce Anlamı: Very much or to a great degree

Türkçe Anlamı: Ciddi bir şekilde

Örnek Cümle
I am seriously worried about you.
Senin hakkında ciddi bir şekilde endişeleniyorum.

Experimentally

İngilizce Anlamı: Relating to experiments:

Türkçe Anlamı: Deneysel olarak, tecrübe ederek

Örnek Cümle
We have to trust the data obtained experimentally.
Deneysel olarak elde edilen veriye güvenmeliyiz.

Plainly

İngilizce Anlamı: In a way that is easy to understand or recognize

Türkçe Anlamı: Açıkça, gösterişsiz bir şekilde

Örnek Cümle
The first part of that argument is plainly true.
Tartışmanın ilk bölümü açıkça doğruydu.

Excessively

İngilizce Anlamı: Much more than is reasonable or necessary

Türkçe Anlamı: Aşırı derecede, çok fazla

Örnek Cümle
He usually drinks excessively.
Genellikle çok fazla içer.

Extremely

İngilizce Anlamı: To a very great degree

Türkçe Anlamı: Aşırı derecede

Örnek Cümle
Earthquakes are extremely difficult to predict.
Depremleri tahmin etmek aşırı derecede zordur.

Remarkably

İngilizce Anlamı: In an amount or to a degree that is unusual or surprising

Türkçe Anlamı: Önemli ölçüde

Örnek Cümle
She plays the violin remarkably well.
Kemanı dikkat çekecek ölçüde iyi çalıyor.

Solely

İngilizce Anlamı: Not involving anything or anyone else

Türkçe Anlamı: Sadece, yalnızca

Örnek Cümle
I will hold you solely responsible for anything that goes wrong.
Yanlış giden bir şey olursa yalnızca seni sorumlu tutacağım.

Reklam