Comparatives (slower, more expensive)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Comparatives (slower, more expensive)

Sıfata "daha" niteliği kazandıran "-er" ve "more" eklenmesi ile oluşan yapılardır. Türkçe’de mukayese sıfatları olarak ifade edilirler.

Cümle yapısı: sıfat + -er / more + sıfat + than 

- I am faster than you. (Senden daha hızlıyım.)
- She is more intelligent than she looks. (O göründüğünden daha zekidir).

Bu yapı Türkçe’ye "... -den daha + sıfat" şeklinde aktarılır.


İngilizcede niteleme sıfatları düzenli ve düzensiz olarak, yani kurallı veya kuralsız olarak iki şekilde derecelendirilebilir. 

► Bir heceli sıfatlara  -er takısı eklenir.

- My car is faster than yours. (Benim arabam seninkinden daha hızlıdır.)  

- Women are generally shorter than men. (Kadınlar genellikle erkeklerden daha kısa olurlar.)


► İkiden fazla heceli sıfatlarda more kelimesi sıfatlardan önce getirilir.

- Her new dress is more beautiful than her old one. (Yeni elbisesi eskisinden daha güzel.)

- Nowadays cities are more attractive than villages. (Şehirler günümüzde köylerden daha çekicidirler.)


► İki heceli sıfatların bazılarına  -er takısı eklenir, bazılarından önce ise more kelimesi getirilir.

Hangi durumlarda hangi eki getireceğinizi öğrenebilmek için aşağıdaki açıklamaları okuyunuz.

Sonunda  -y harfi bulunan sıfatlar -er takısı alır  -y , -ie‘ye dönüşür.

- In India cows are holier than any other animals. (Hindistanda inekler diğer hayvanlardan daha kutsaldır.)

- English is easier than French. (İngilizce Fransızcadan daha kolaydır.)

Birçok iki heceli sıfattan önce more kelimesi getirilir.

- Some films are more boring than others. (Bazı filmler diğerlerinden daha sıkıcıdır.)

- That small boy’s life is more tragic than his father’s. (O küçük çocuğun yaşantısı babasınınkinden daha acıklı.)

- I am more doubtful nowaday than I used to. (Bugünlerde eskisinden daha şüpheciyim.)

Bazı sıfatlar ise yukarıda belirtilen kuralların dışında düzensiz değişirler.

Belirli bir kural olmadığı için ezberlenmeleri gerekir. Aşağıda bu sıfatlar verilmiştir.

good (iyi) - better (daha iyi) - the best (en iyi)

bad (kötü) - worse (daha kötü) - the worst  (en kötü)

much (fazla) - more (daha fazla) - the most (en fazla)

many (fazla) - more (daha fazla) - the most (en fazla)

little (az) - less (daha az) - the least (en az)


► More and more ve  -er and  -er kalıbı kullanılarak gittikçe artan veya azalan işler anlatılabilir.

- She is becoming more and more aggressive. (Gitgide saldırganlaşıyor.)

- The weather is getting colder and colder. (Hava gittikçe soğuyor.)

- Life is getting more and more difficult. (Hayat giderek zorlaşıyor.)

- The smell became nicer and nicer. (Koku gittikçe güzelleşti.)


► The more … the more … kalıbı iki şeyin birbirini etkilediği durumları, bir şey değiştiğinde, diğer şeyin de değiştiğini anlatmada kullanılır.

- The more you work, the more you earn. (Çalıştıkça kazanırsınız. Ne kadar çok çalışırsanız, o kadar çok kazanırsınız.)

- The more you earn, the more you want. (Kazandıkça daha çok istersiniz.)

- The faster he ran, the more tired he became. (Hızlı koştukça yoruldu.)

- The larger the house is, the better. (Ev ne kadar büyük olursa o kadar iyi olur.)

- The sooner, the better. (Ne kadar çabuk olursanız o kadar iyi olur.)

- The faster you write, the more illegible your writing will be. (Ne kadar hızlı yazarsan, yazın o kadar okunaksız olur.)


► Bazı iki heceli sıfatlarla hem  -er takısı eklenerek ve hem de başına more kelimesi getirilerek kıyaslama yapılabilir.

Bunlar -ow, -er  ve -le heceleriyle biten sıfatlar ile, handsome, polite, tired, quiet, pleasant, stupid, cruel, wicked, common kelimeleridir.

- A monkey is cleverer / more clever than a donkey. (Maymun eşekten daha akıllıdır.)

- Television is commoner / more common than radio today. (Bugün televizyon radyodan daha yaygındır.)


► Daha türünden yani more veya -er ile karşılaştırma yaparken sıfat ve zarflardan önce bazı niteleyici kelimeler de gelebilir. Bu niteleyici kelimelerin en çok kullanılanları şunlardır:

a little / a bit (biraz)
much / far ; a lot; lots (çok)
somewhat / rather (bir miktar, biraz)

- This book is more expensive that that one. (Bu kitap şu kitaptan daha pahalıdır.)

- She runs much faster than me. (Benden çok daha hızlı koşar.)

- He is far better than me. (O benden çok daha iyidir.)

- He was even more surprised when he saw me. (Beni görünce daha da şaşırdı.)

- He drives a lot more carefully then he used to. (O eskisinden çok daha dikkatli araba kullanıyor.)


► "More" kelimesi her zaman bir sıfatı nitelemez. Bazan bir ismin niceliğinin belirtilmesinde de kullanılabilir.

- More people than ever leave their villages for a major city. (Şimdiye kadar olduğundan daha fazla / Görülmedik sayıda insan büyük şehirde yaşamak için köyünü terkediyor.)

COMPARATIVE ADJECTIVES

 

Comparative adjectives are used to compare differences between the two objects. They are used in sentences where two nouns are compared. We use "than" after comparatives. 

Noun (subject) + verb + comparative adjective + than + noun (object).

 

My car is bigger than yours.

The boy on the left is taller than me. 

The white horse runs faster than all others. 

My house is larger than hers.

 

FORM OF COMPARATIVE ADJECTIVES

When we use comparative, some changes are necessary, depending on the number of syllables the adjective has. The rules for this change are below;

 

► One-syllable adjectives

We add -er to the adjective for one-syllable adjectives.

I am taller than my mum.

Finland is colder than Sweden.

 

Remember!

If the word ends: consonant-vowel-consonant, then the last consonant is doubled in the comparative.

big-bigger
fat-fatter
hot-hotter.

 

► Two-syllable adjectives ending in -y

We change the -y to -ier when two-syllable adjectives end in -y.

I think Math is easier than Chemistry.

I am sure you are luckier than me. Because you live in a big city.

My parents look much happier today since I came back home. 

 

 

► Other 2-syllable adjectives

We use "more" and don't change the adjective with other two syllable adjectives. 

It is clear that I am more handsome than most Hollywood actors.

London is more crowded than Rome.

Can you please be more careful!

 

Remember!

The comparative of some shorter two-syllable adjectives can be formed with -er. So please check the adjective in a dictionary before you use it if you are not sure. For example, the adjectives below are two-syllables but they are formed with -er.

Simple - simpler

clever - cleverer

narrow - narrower

 

► Adjectives with three or more syllables

We use more and don't change the adjective when the adjective is three-syllables or more. 

 

İstanbul is more enjoyable than Paris.

Our new house is more comfortable than the old one.

Your sister is definitely more intelligent than you.

 

► Irregular Comparatives

Some adjectives have completely irregular forms. They are;

 

Adjective  Comparative
good better
bad worse
little less
much more
far further

 

 

USE OF COMPARATIVE ADJECTIVES

 

► We use comparative adjectives to describe people and things.

This house is bigger but normally it is more expensive.

Jane moved her house. Now she is living in a larger house. 

You should buy a BMW because it is much faster

 

 

► We use than when we want to compare one thing with another:

Istanbul is bigger than İzmir. 

Muhammed Ali is stronger than Mike Tyson.

Turkey is a bigger country than Spain. 

 

 

► When we describe how something changes we can use two comparatives with and.

The land got smaller and smaller as we sailed away.

Things are becoming less and less difficult as we have more experience.

You look more and more beautiful every other day. 

 

 

► We often use "the" with comparative adjectives to show that one thing depends on another.

When you play faster it is more effective.
The faster you play, the more effective it is.

When you work harder, you get more successful.
The harder you work, the more successful you get.

 

Remember!

The comparative of "old" is "older"

Bruce Willis is older than Tom Cruise

But when we talk about the family members, we use "elder" for the comparative of "old"

My elder sister lives in Paris.

Reklam