Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)

Simple Past Tense asıl olarak geçmişteki olayları anlatmak için kullanılır. Aşağıda bu zamanın olumlu, olumsuz ve soru şekillerinin yapılışlarıyla ilgili tabloyu inceleyiniz.
  
SIMPLE PAST TENSE ÖRNEK TABLO         

Affirmative (Olumlu) Negative (Olumsuz) Interrogative (Soru)
I played (Oynadım) I didn't play (Oynamadım) Did I play? (Oynadım mı?)
You played (Oynadın) You didn't play (Oynamadın) Did you play? (Oynadın mı?)
He/she/it played (O oynadı) He/she/it didn't play (O oynamadı) Did he/she/it play? (O oynadı mı?)
We played (Oynadık) We didn't play (Oynamadık) Did we play? (Oynadık mı?)
They played (Oynadılar) They don't play (Oynamadılar) Did they play? (Oynadılar mı?)

 

DİKKAT! Olumlu cümlelerde herhangi bir yardımcı fiil gelmez ve fiilin ikinci hali kullanılır. Olumsuz ve soru cümlelerinde did veya didn’t yardımcı fiili kullanılır ve fiil yalın haliyle kalır.

 (+) I visited my uncle yesterday. (Dün amcamı ziyaret ettim)
      (Bu cümle olumludur ve görüldüğü gibi fiilin ikinci hali kullanılmıştır.)
 
 (-) I didn’t visit my uncle yesterday. (Dün amcamı ziyaret etmedim.)
      (Bu cümle olumsuzdur ve didn’t yardımcı fiili kullanıldığı için fiil yalın haliyle gelmiştir.)
 
 (?) Did I visit my uncle yesterday.  (Dün amcamı ziyaret ettim mi?)
      (Bu cümle soru cümlesidir ve "did" yardımcı fiili geldiği için fiil yine yalın haliyle kullanılmıştır.)


SIMPLE PAST TENSE YAPISI

 

► Olumlu Cümleler

Simple Past Tense olumlu cümlelerininde, özneden sonra V2 ( Fiillerin 2. halleri) kullanılır. Fillerin ikinci halleriyle ilgili aşağıda bilgi verilecektir.

Examples;

- I watched TV last night. (Dün gece televizyon seyrettim.)

- The rain stopped a few minutes ago. (Yağmur birkaç dakika önce durdu.)

- Mary came home very late last night. (Mary dün gece eve çok geç geldi.)

- Last year I traveled to England. (Geçen yıl İngiltere’ye seyahat ettim.)

- John studied hard all year. (John tüm yıl çok sıkı çalıştı.)


► Olumsuz Cümleler

Simple Past Tense olumsuz cümlelerinde, özneden sonra didn’t yardımcı fiili ve fiillerin yalın halleri (V1) kullanılır. V2 sadece olumlu cümlelerde kullanılır.

Examples;

- I didn’t go to a movie last night. I stayed at home. (Dün gece sinemaya gitmedim. Evde kaldım.)

- Nick didn’t come to school yesterday. (Jane dün okula gelmedi.)

- We didn’t have breakfast this morning. (Bu sabah kahvaltı yapmadık.)

- I went to a movie yesterday but I didn’t enjoy it. (Dün bir filme gittim ama beğenmedim.)

- It didn’t snow yesterday.  (Dün kar yağmadı.)


► Soru Cümleleri

Soru cümleleri yaparken , did yardımcı fiili özneden önce (cümle başında) kullanılır. Fiil yalın halde (V1) kullanılır.

Examples;

- Did you sleep well last night? (Dün gece iyi uyudun mu?)

- Did you see the postman this morning? (Bu sabah postacıyı  gördün mü?)

- Did Julie have a good time at the party yesterday? (Juile dün partide iyi vakit geçirdi mi?)

- Did you make your own dinner last night. (Dün gece akşam yemeğini sen mi yaptın?)

- Did they understand the question? (Soruyu anladılar mı?)


SIMPLE PAST TENSE KULLANIMLAR
 

► USE 1 Completed Action in the Past (Geçmişte tamamlanmış eylemler)
 
We use the Simple Past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Sometimes the speaker may not actually mention the specific time, but they do have one specific time in mind.
 
(Simple Past Tense geçmişte belirli bir zamanda başlamış ve bitmiş eylemler için kullanılır. Bazen konuşan kişi tam olarak bir zaman belirtmeyebilir, ama mutlaka cümlede bir geçmiş zaman fikri vardır.)
 
Examples;
 
- I saw a movie yesterday. (Dün bir film seyrettim.)
 
- I didn’t see a movie yesterday. (Dün bir film seyretmedim.)
 
- Last year, I traveled to Italy. (Geçen yıl İtalya’ya seyahat ettim.)
 
- Last year, I didn’t travel to Italy. (Geçen yıl İtalya’ya seyahat etmedim.)
 
- She washed her hands. (Ellerini yıkadı)
 
 She didn’t wash her hands. (Ellerini yıkamadı)


► USE 2 A Series of Completed Actions (Geçmişte tamamlanmış eylemler serisi)
 
We use the Simple Past to list a series of completed actions in the past. (Simple Past Tense’i geçmişte tamamlanmış birkaç eylemi arka arkaya anlatmak için kullanırız.)
 
Examples;
 
- I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim.
 (İşlerimi bitirdim, sahile yürüdüm ve yüzmek için güzel bir yer buldum.)
 
- He arrived from the airport at 8:00, checked into the hotel at 9:00, and met the others at 10:00.
 (Havaalanından saat 8’de geldi, 9’da otele kaydını yaptırdı ve diğerleriyle 10’da buluştu.) 


► USE 3 Single Duration (Tek süreç)

The Simple Past can be used with a duration which starts and stops in the past. A duration is a long action often used with expressions like "for two years," "for five minutes," "all day" or "all year."

(Simple Past Tense geçmişte başlamış ve bitmiş bir süreci anlatırken kullanılır. Bu süreç  uzundur ve genelde "iki yıldır", "tüm gün" veya "tüm yıl" gibi zaman ifadeleriyle kullanılır.)

Examples;

- I lived in Turkey for two years. (İki yıl Türkiye’de yaşadım.)

- Ahmet studied English for five years. (Ahmet beş yıl İngilizce çalıştı.)

- They sat at the beach all day. (Tüm gün sahilde oturdular.)

- We talked on the phone for thirty minutes. (Yarım saat telefonda konuştuk.)

- How long did you wait for them? (Onları ne kadar beklediniz?)


► USE 4 Habit in the Past (Geçmişteki alışkanlıklar)
 
The Simple Past can also be used to describe a habit which stopped in the past. It can have the same meaning as "used to". To make it clear that we are talking about a habit we often use expressions such as "always," "often," "usually," "never," "...when I was a child" or "...when I was younger" in the sentence.
 
(Simple Past Tense aynı zamanda geçmişte vazgeçtiğimiz alışkanlıklar için de kullanılır. "used to" kalıbıyla aynı amaçla kullanılabilir. Bahsettiğimiz eylemin bir alışkanlık olduğunu açıkça belirtmek için cümlelerde "always" (daima), "often" (sık sık), "usually" (genellikle) ve "never" (asla) gibi zaman ifadeleri kullanılır.)
 
Examples;
 
- I played basketball when I was a child. (Çocukken basketbol oynardım.)
 
- He played the guitar. (Gitar çalardı.)
 
- She worked at the hospital after school. (Okuldan sonra hastanede çalışırdı.)
 
- They never went to school, they always skipped. (Hiç okula gitmezlerdi, hep kaçarlardı.)


REGULAR AND IRREGULAR VERBS (Düzenli ve düzensiz fiiller)
 

► İngilizce’de fiiller düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır. Düzenli fiilleri geçmiş hale çevirmek için, filler sondaki hecelerine göre -d, -ed ya da -ied takılarını almaktadır. Örneğin: 

move - moved 
watch - watched 
study - studied

 

Aşağıda -ed takısının getirilmesiyle ilgili kurallar verilmiştir.


KURAL 1: Bir sesli harf ve ardından e harfi geliyorsa, -d takısı eklenir.

dance - danced
erase - erased
place - placed


KURAL 2: Bir sesli harf ve ardından bir sessiz harf geliyorsa, sondaki sessiz harf iki kere yazılır ve -ed takısı eklenir.

plan - planned
stop - stopped


DİKKAT: w ve x harfleri iki kere yazılmaz.

snow -  snowed
fix - fixed


KURAL 3: İki sesli harf ve ardından sessiz harf gelirse -ed takısı eklenir, son harf iki kere yazılmaz.

rain - rained
need - needed


KURAL 4:  Son iki harf sessiz olursa -ed takısı eklenir, son harf iki kere yazılmaz.

help - helped
add - added


KURAL 5: Kelimenin sonunda bir sessiz harf ve arkasından -y harfi gelirse, -y harfi atılır ve kelimenin sonuna -ied eklenir.  

Worry - worried
Reply - replied


KURAL 6: Kelimenin sonunda bir sesli harf ve arkasından -y harfi gelirse, -ied değil, -ed takısı getirilir.

play - played
stay - stayed

 

ÖNEMLİ NOT: Düzenli fiiller en yaygın olarak -ed takısı alarak ikinci hale gelirler. İngilizce öğrenen bir kimsenin sadece bu kuralı bilmesi yeterlidir. Yukarıda verilen kuralları öğrenmeye çalışmak gereksizdir. Bir kere okumak ve mantığı öğrenmek elbette faydalıdır, ancak bir süre İngilizce ile meşgul olan herkes, zaten farkında olmadan yukarıda zor gibi gözüken kuralları öğrenir. Bu yüzden verilen ayrıntılı kuralları ezberlemek yerine, kitap okumak ve farkında olmadan öğrenmek daha faydalıdır.


Düzensiz fiiller adından da anlaşılacağı gibi herhangi bir kurala bağlı kalmadan değişirler bu yüzden öğrenilmesi gerekir. 
 
go - went
swim - swam
do - did

Düzensiz fiilleri tekrar tekrar okuyarak öğrenmek zordur. Bu yüzden bol bol kitap okuyup, dinleme egzersizleri yaparsanız, bir süre sonra zaten tüm fiilleri öğrendiğinizi farkedersiniz. Düzensiz fiil tablosu, bir sonraki derste verilmektedir. 

FORM OF SIMPLE PAST TENSE

 

Affirmative Negative Interrogative
I played I didn't play Did I play?
You played You didn't play Did you play?
He/she/it played He/she/it didn't play Did he/she/it play?
We played We didn't play Did we play?
They played They didn't play Did they play?

 

SPELLING

 

- 'y' changes to 'i' before -ed

study - studied

hurry - hurried

try - tried

 

- But 'y' doesn't change if the verb ends in a 'vowel' and 'y'

play - played

stay - stayed

enjoy - enjoyed

 

- When the verb ends with -e, we just add -d to the end of the verb

dance - danced

hope - hoped 

 

AFFIRMATIVE, NEGATIVE, & INTERROGATIVE FORMS

 

► Affirmative

In affirmative form regular verbs in Simple Past ends with -ed. Look at the examples.

- I stayed in Hilton in London last summer. 

- We invited Ann for my birthday party. 

- Kids played in the garden all afternoon.

 

But most of the verbs in English are irregular and they don't end with -ed. They are irregular and you have to learn them. Look at the examples.

- Stephen King wrote more than 100 books. 

- I saw a big mouse in the bedroom.

- Jack swam in the pool and he had great fun. 

 

► Negative and Interrogative

For the negative and interrogative, we use did/didn't and the infinitive form of the verb. 

A: What did you do last night?

B: I watched a movie. But I didn't like it.

 

You have to be careful when the main verb of the sentence is "do". It might be confusing. 

A: Did you do your homework?

B: No, I didn't do it.  

(In this example, the first "do" is the auxiliary verb and the second "do" is the main verb.) 

 

THE PAST OF BE

 

The past of be (am/is/are) is was/were

- I am a teacher. But I was a student 2 years ago. 

- Mary was very sick last night and we took her to the hospital. 

- Students weren't ready for the exam, so I postponed it. 

- Who was the first president of US?

 

USE OF SIMPLE PAST TENSE

 

We use the past tense to talk about something that happened once in the past:

- I had a very serious car accident in 1989.

- Kids arrived home very late last night.

- My sister became the champion in Europe in Judo 3 years ago. 

 

We also use simple past tense to talk about things happened again and again in the past. 

- When I was a small child, I read books every night before bed.

- We always visited our relatives when we were young. 

 

We use simple past tense for something that was true for a period of time in the past:

- I really enjoyed being your guest.

- I played computer games when I was at school. 

- I lived in London for 10 years. 

 

TIME expressionS IN SIMPLE PAST TENSE

 

In simple past tense, particular words or phrases are used to show when an action or situation happened in the past. 

 

yesterday I had a terrible day yesterday
last - 

John came very late last night.

I spent my holiday in Spain last summer.

My mom was taken to hospital last Tuesday.

- ago

We moved to New York 3 years ago.

I met my wife 10 years ago in Franece.

Many and many years ago, there was a maiden by the sea.  

Any specific date in the past

I got married in 1982.

Syrians migrated to Turkey in 2015.

I was very happy when I graduated from high school.

Reklam