Verbs Advanced (Fiiller Gelişmiş)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye'nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, ingilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, yds, kpds, sbs, toefl ve toeic gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, ingilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurtdışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için ingilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var. YDS'ye hazırlananlar için de zengin kaynak mevcut.
Verbs Advanced (Fiiller Gelişmiş)

Fiil cümlenin en önemli elemanıdır ve iş,hareket, oluş, durum bildiren sözcükler olarak tarif edilir.


► Bazı fiiller bir harekete veya olaya işaret eder. Bunlara aksiyon fiili denir.

Örnek; take: almak, bring: getirmek, fly: uçmak, eat: yemek, run: koşmak

 

► Bazı fiiller bir oluşumu (occurrence) belirtir:

Örnek; decompose: ayrışmak,  glitter: parıldamak 

 

► Bazı fiiller  yaşanılan hali açıklar :

Örnek; exist: var olmak, live: yaşamak,  stand: durmak, dayanmak 

 

► Bazı fiiller aksiyon değil, zihinseldir.

Örnek: dream: rüya görmek, hear: duymak, wonder: merak etmek, look: bakmak


Fiil, eylemi yapan kişiye, zaman kipine, cinsiyet vs. gibi birçok faktöre göre değişiklik gösterir.


1- Geçişli Fiiller – Transitive Verbs

Geçişli fiil her şeyden önce bir aksiyon, hareket fiilidir. Cümledeki anlamının tam olabilmesi için mutlaka bir direkt nesneye ihtiyaç duyar. Yani, fiildeki hareket nesneye dolaysız şekilde aktarılır. Başka bir tanımla, nesne alabilen, yani eylemin etkisinin başka varlıklar üzerine geçtiğini belirten fiillere geçişli fiiller denir.

Examples;

- I punched him. (Onu dövdüm.)

- She kissed her daughter (Kızını öptü.)

- We love each other. (Birbirimizi severiz.)

- He saw his wife. (Karısını gördü.)

 

Cümlede direkt bir nesne yoksa, geçişli fiil tam değildir. Mesela;

- The child broke. (Çocuk kırdı)  Eksik

- The child broke the vase. (Çocuk vazoyu kırdı.) Tam

 

Bir fiilin geçişli olup olmadığını anlamak kolaydır. Bunun için, "hareket bir kimseye veya bir şeye mi yapılıyor?" diye sormak gerekir. Yanıt "evet" ise, fiil geçişlidir.

- The judge sentenced.. (Hakim mahkum etti)
  Soru; Kimi mahkum etti?
- The judge sentenced the murderer. (Hakim caniyi mahkum etti.)

 

- I see. (Görüyorum, anlıyorum)x
  Soru: kimi?
- I see the sky.  (Gökyüzünü görüyorum.)


2-Geçişsiz Fiiller (Intransitive Verbs)

Geçişsiz fiil de bir aksiyon fiilidir. Ama direkt bir nesnesi yoktur. Aksiyon bir kimseye veya eşyaya nakledilmeden
sona erer veya bir zarf tarafından değiştirilir. Bu fiillerle kurulan cümlelerde nesne bulunmaz; eylemin etkisi
yalnız özne üzerindedir. Başka bir deyimle, öznenin yaptığı kendine dönüktür.

Bir fiilin geçişsiz olup olmadığını anlamak için, aksiyonun bir şekilde, "bir yönde veya bir dereceye kadar yapılıp
yapılmadığını"
sormak gereklir.

- He died. (Öldü)

- I fell. (Düştüm)

- You smiled. (Gülümsedin)

Gördüğünüz gibi, yukarıdaki hareketlerin hiçbiri başka birisine veya başka bir şeye transfer edilmemiştir.


3- Verbs That Function Both Transitive and İntransitive (Hem Geçişli hem Geçişsiz Olabilen Fiiller)

Bazı fiiller, duruma göre, geçişli de olabilir, geçişsiz de.

- She laughed. (Güldü.) Geçişsiz
- She laughed at me. (Bana güldü) Geçişli

- I understand. (Anlıyorum) Geçişsiz
- I understand her. (Onu anlıyorum.) Geçişli


4- Linking Verbs (Bağlantı Fiilleri)

Bağlantı Fiili cümledeki aksiyonu değil, özneyi tarif eder, özne hakkında malümat verir. Bazen fiil veya fiil benzeri bir unsurdur. Cümledeki özneyi yüklem ile bağlar, bir hareket veya hali ifade etmez.


Bunun başlıca örneği ve en yaygın olanı, “olmak – to be” fiilidir.

- She is a nice girl. (O hoş bir kızdır.)

- We are friends  (Biz arkadaşız.)

 

Diğer bağlantı fiilleri şunlardır:

become:  olmak

Get:  elde etmek, almak

Seem: görünmek

Feel: hissetmek, duymak

appear: görünmek

Continue: devam etmek, sürdürmek

Taste: tatmak

Remain: kalmak,

Sound: ses vermek, gibi görünmek

Grow: büyümek, olmak,..laşmak, leşmek

Stay: kalmak, ikamet etmek

Look: görünmek,

smell: kokmak


Examples;

- She is a doctor of bioethics. (Biyotik doktoru oldu.)

- He became an engineer. (O mühendis oldu.)

- It smells bad. (Kötü kokuyor.)

- He looks angry. (Kızgın görünüyor.)

- You are growing old. (İhtiyarlıyorsun.)

- I feel okay. (Kendimi iyi hissediyorum.)

- She continued her speech. (Konuşmasına devam etti.)


Dikkat: Yukarıdaki filler özneyi tanımlıyor, ancak öznenin yaptığı bir hareketi ifade etmiyor.


Bağlantı fiili özneye ait içinde bulunulan özellik veya koşulu belirtir. Özneyi cümlede eşdeğer bir kelimeye bağlar.

Check-up indicates that Merih is healthy. (Check up Merih'in sağlıklı olduğunu gösteriyor.)

Özne Merih, healthy kelimesine bağlanmıştır ki bu kelime Merih için veya onu tanımlamak için söylenmiştir


5- Regular Verbs (Düzenli (Kurallı) Fiiller)

Düzenli Fiiller belli bir çekim kuralına tabidir.

Want: istemek

I want: İstiyorum

You want: İstiyorsun

She,he,it wants: istiyor

We want: İstiyoruz

You want: İstiyorsunuz

They want: İstiyorlar

Gördüğünüz gibi, düzenli(kurallı) fiiller zamire göre değişmez. Tek istisna olan 3. halde (she,he, it), “s” takısı alır.

İngilizcede fiillerin üç şekli bulunur. Birincisi kök (base) şekil veya birinci haldir. Buna infinitive (mastar) denir. İkincisi, basit geçmiş (simple past) halidir. Buna ikinci hal denir. Üçüncüsü past participle denen üçüncü halidir.

Düzenli fiillerde 2.ve 3. şekli oluşturmak çok kolay olup, sadece kökün sonuna “ed” eklemek yeterlidir.

Examples;

Like, liked, liked
Talk, talked, talked
Walk, walked, walked


6- Düzensiz (Kuralsız Fiiller)

Ancak bir çok fiil yukarıdaki kalıba uymaz. Bunlara düzensiz (kuralsız) fiiller denir. Bu fiilerin 2. ve 3. halleri bir kurala tabi değildir. Gerçi Bazılarında bir kalıp görülür. Ama bunları kural olarak görmek yanlış olur.

Examples;

Spring, sprang, sprung
Drink, drank, drunk
Blow, blew blown

Reklam