Adverbs Advanced (İleri Düzey)

İngilizce İleri Düzey Zarflar (315 kelime)
Adverbs Advanced (İleri Düzey)

abruptly
birdenbire

absolutely
tamamen / kesinlikle

absurdly
saçma bir şekilde

abundantly
bol bol

accidentally
kazara

accordingly
buna göre / bu bağlamda

accurately
tam doğru bir şekilde

actually
gerçekte

acutely
ciddi şekilde

adamantly
inatçı bir şekilde

adequately
yeterince

admittedly
itiraf etmek gerekirse

adventurously
macera vari bir şekilde

affectingly
dokunaklı bir şekilde

agreeably
kabul edilir bir şekilde

amazingly
şaşırtıcı bir şekilde

ambitiously
hırsla

amusingly
hoş bir şekilde

anxiously
endişe ile

apparently
görünüşe bakılırsa

appropriately
uygun bir şekilde

approximately
yaklaşık olarak

aptly
uygun bir şekilde

ardently
gayretle / istekle

artfully
ustaca

artificially
yapay / suni olarak

attentively
dikkatle

attractively
etkileyici bir şekilde

automatically
otomatikman

awfully
fena halde / korkunç bir şekilde

awkwardly
acemice

badly
fena halde

barely
ancak / güçbela

baselessly
asılsızca

beautifully
güzel bir şekilde

becomingly
uygun bir şekilde

beneficially
faydalı bir şekilde

biennially
iki yılda bir

bitterly
feci bir şekilde

blatantly
utanç verici şekilde / açıkça / çekinmeden

blissfully
neşeyle

bluntly
kesin bir dille

bravely
cesaretle

briefly
kısaca

brightly
parlak bir şekilde / zekice

carelessly
dikkatsizce

casually
gayri resmi olarak

cautiously
dikkatli bir şekilde

cavalierly
cesaretle

certainly
kesinlikle / elbette

cheerfully
neşeyle / keyifle

charily
ihtiyatla / istemeyerek

chiefly
esas olarak

clearly
açıkça

clumsily
beceriksizce / acemice

coherently
uyumlu bir şekilde

comfortably
rahatça

comparatively
nispeten / epeyce

competently
ustaca

completely
tamamen

conceivably
belki

conclusively
kesin olarak

consciously
bilinçli olarak

consecutively
arka arkaya

consequently
netice olarak

considerably
oldukça / epeyce

conjointly
müştereken / birlikte  

considerately
düşünceli bir şekilde

consistently
tutarlı bir şekilde

constantly
sürekli olarak

conveniently
elverişli şekilde

convincingly
iknaedicibir şekilde

cordially
samimiyetle

crudely
kabaca

curiously
meraklı bir şekilde

currently
halen / şuanda

daringly
cesurca

deadly
öldürücü bir şekilde / kesinlikle

decidedly
kesinlikle

decisively
kararlılıkla

deeply
derinden / çok

defectively
kusurlu olarak

deficiently
yetersizce

definitely
kesinlikle

deliberately
kasten / bilebile

delicately
narin / hassas bir şekilde

densely
yoğun bir şekilde

dependently
eli kolu bağlı olarak

depressingly
üzerek

desirably
arzu edilir bir şekilde  

desperately
ümitsizce / aşırı bir şekilde

differently
farklı bir şekilde

diminishingly
eksilerek

disgustingly
iğrenç bir şekilde

dishonestly
namussuzca

distastefully
tatsız şekilde / nahoş bir biçimde

diversely
farklı bir şekilde

doubtfully
kuşkulu bir şekilde

dramatically
çarpıcı olarak / önemli ölçüde

drowsily
uykulu bir şekilde

dubiously
şüpheyle

eagerly
şevkle / istekle

earnestly
ciddi / samimi bir şekilde

effectively
etkili olarak

effortlessly
kolayca

elaborately
ayrıntılı olarak

elegantly
nezaketle

embarrassingly
utanç verici bir şekilde

endearingly
sevimlice

enormously
aşırı derecede

enthusiastically
gayretli / hevesli bir şekilde

entirely
tamamen

equally
eşit olarak

essentially
esasen

eternally
sürekli

eventually
nihayetinde / en sonunda

evidently
belli ki

exactly
tam olarak

exceedingly
aşırı bir şekilde

excellently
mükemmel bir şekilde

exceptionally
olağan üstü bir şekilde

excessively
aşırı derecede

exclusively
özellikle / sadece

exhaustedly
tükenmiş / yorgun bir şekilde

exhaustively
etraflıca / kapsamlı bir şekilde

experimentally
deneysel olarak

explicitly
açıkça

extensively
kapsamlı bir şekilde

extraordinarily
olağanüstü bir şekilde

extravagantly
müsrifçe

extremely
aşırı derecede

faithfully
sadakatle

familiarly
dostça

fantastically
aşırı derecede

fatally
öldürücü biçimde / ciddi bir biçimde

faultlessly
kusursuz bir şekilde

favourably
destekleyerek / olumlu görerek

feverishly
heyecanlı / ateşli bir şekilde

fiercely
kızgın / acımasız bir şekilde

flatly
düpedüz / açıkça

fluently
akıcı bir biçimde

formally
resmi olarak

fortunately
neyse ki / çok şükür / iyi ki

frankly
dürüst olmak gerekirse

frequently
sık sık

frightfully
korkunç bir şekilde

fully
tamamen

fundamentally
esasen / esaslı bir şekilde

generously
cömertçe

gently
nazikçe / yavaşça / tatlılıkla

gradually
giderek / git gide artarak

greatly
oldukça / fazlaca / epeyce

half-heartedly
isteksizce

hardly
hemen hemen hiç / zar zor

harshly
sertçe / kaba bir şekilde

hastily
aceleci bir şekilde

heavily
ağır / yoğun bir şekilde

hesitantly
tereddütlü bir şekilde

highly
hayli

hopefully
ümitle

hospitably
misafirperverlikle

humorously
espirilibir şekilde

immensely
fazlasıyla / gayet

immorally
ahlaksızca

impeccably
hatasız olarak

impressively
etkileyici bir şekilde

incautiously
dikkatsizce

incessantly
sürekli olarak

incompetently
beceriksizce / acemice

inconsiderately
düşüncesizce

incorrectly
yanlış olarak

increasingly
giderek / gitgideartarak

indecently
edepsizce / ahlaksızca

indecisively
kesin olmayarak

indefinitely
süresiz olarak

independently
bağımsız olarak

indifferently
ilgisizce

indisputably
tartışmasız bir şekilde

individually
ayrı ayrı

inevitably
kaçınılmaz biçimde

infectiously
bulaşıcı olarak

inferentially
imalı bir şekilde

inherently
doğal olarak

initially
başlangıçta

intelligently
akıllıca

intelligibly
anlaşılır biçimde

intensely
yoğun bir şekilde

intentionally
bilebile / kasıtlı olarak

invariably
sürekli olarak / hiç şaşmadan

inwardly
içeride

joyfully
neşeyle

lately
son zamanlarda / yakınlarda

literally
harfi harfine

lively (adj.)
canlı / neşeli

luckily
şanslı şekilde

mainly
çoğunlukla

masterly
ustaca

mercilessly
acımasızca

merely
sadece

meticulously
kılı kırk yararak

mildly
ılımlı bir şekilde

miraculously
mucize eseri

moderately
ılımlı bir şekilde

mournfully
kederli bir şekilde

mourningly
kederlice

mutually
karşılıklı olarak

naturally
doğal olarak

nearly
neredeyse

nervously
sinirli olarak

notably
özellikle

obscurely
anlaşılmayacak şekilde

outwardly
dışa dönük bir şekilde

painfully
ıstırap vererek

partially
kısmen

particularly
özellikle

patiently
sabırla

peacefully
huzurlu bir şekilde

peculiarly
acayip şekilde

perfectly
mükemmel bir şekilde

perpetually
daima

persistently
inatla

placidly
nazikçe

plainly
açıkça

pleadingly
yalvararak

pleasantly
hoş bir şekilde

potentially
imkan dahilinde

practically
hemen hemen

precisely
tam olarak

preferably
tercihen

presumably
muhtemelen

previously
önceden

privately
özel olarak

profoundly
derinden / çok

progressively
aşamalı olarak

prominently
egemen / baskın bir şekilde

properly
uygun şekilde

proportionally
orantılı olarak

publicly
alenen

purely
sadece / yalnız

quickly
çabuk / acele bir şekilde

randomly
rast gele

rapidly
hızlıca

readily
hemence / isteyerek

reasonably
oldukça

recklessly
dikkatsizce / pervasızca

regularly
düzenli olarak

relatively
nispeten

relentlessly
merhametsizce

reliably
güvenilir şekilde

reluctantly
gönülsüzce

remarkably
dikkate değer biçimde

resolutely
azimle

respectively
sırası ile

restrictedly
sınırlı bir şekilde

roughly
kabaca

safely
güvenli bir şekilde

satisfactorily
tatmin edici biçimde

securely
güvenle / kesin olarak

sensibly
makul bir şekilde

sensitively
duyarlıca

sentimentally
duygulu bir şekilde

seriously
ciddi bir şekilde

severely
sert / ciddi bir sekilde

shortly
yakında / kısaca

shyly
ürkekçe

simply
sadece

simultaneously
eşzamanlı

skillfully
becerikli bir biçimde

slightly
hafifçe

slowly
yavaşça

slyly
sinsice

smoothly
sorunsuz olarak

solely
sadece

sorrowfully
hazinbir şekilde

sparsely
seyrek olarak

spontaneously
kendiliğinden

steadily
düzenli bir şekilde

stupidly
ahmakça

substantially
önemli ölçüde

successively
arka arkaya

succinctly
kısaca

sufficiently
yeterlibir şekilde

suitably
uygun şekilde

superficially
yüzeysel olarak

surely
muhakkak

tactlessly
patavatsızca

tenderly
şefkatle

terribly
korkunç / müthiş bir şekilde

thoroughly
tamamen

thoughtlessly
düşüncesizce

tightly
sıkıca

timidly
ürkekçe

tolerantly
toleranslı bir şekilde

tremendously
aşırı bir şekilde

truly
gerçekten

ultimately
sonunda

unconsciously
bilinçsizce

undeniably
inkar edilmez bir şekilde

undoubtedly
şüphesiz

unexpectedly
ansızın

unpleasantly
nahoş bir şekilde

unusually
nadiren

urgently
acilen

utterly
tamamen

vaguely
belirsizce

variably
kararsız

vehemently
şiddetle

vigorously
gayretli / yorucu bir şekilde

virtually
neredeyse / hemen hemen

vitally
hayati olarak

voluntarily
gönüllü bir şekilde

wastefully
savurgan bir şekilde

widely
yaygın olarak

willingly
isteyerek

wisely
akıllıca

Reklam