Nouns

Nouns
Nouns

İngilizce eğitiminde başarılı olmak, özellikle akademik sınavlardan iyi not almak için isimler konusunun detaylı bir şekilde öğrenilmesi çok önemlidir.

Adlar kişiler, hayvanlar, yer, nesne, olay,  nitelik, etkinlik ve soyut fikirleri isimlendiren sözcüklerdir. Ahmet, Mehmet gibi isimler de bu tanıma pekala uyar.Ama “nouns” kavramı bundan çok daha geniştir. “Nouns” (adlar); bir dilde kim, nerede ve nedir? sorularını yanıtlayan kelimelerdir.

Her cümlede mutlaka bir ad bulunur. Bu nedenle adlara cümle kurucular veya cümlenin yapı taşları denebilir.

EXAMPLES (ÖRNEKLER)

- The cat sleeps. (Kedi uyur.) (Hayvan ismi)

- Sakarya is a city. (Sakarya bir şehirdir.) (Yer ismi)

- He is reading a book. (O bir kitap okuyor.) (nesne ismi)

- Too many accidents happen in our country. (Ülkemizde çok sayıda kaza olur.)

- I love freedom. (Özgürlüğe bayılırım.) (Fikir adı)

- She is nice. (O güzeldir.) (Nitelik adı)

- She has no courage. (Onun cesareti yok.) (Soyut kavram)

- Turkey is a lovely country. (Türkiye güzel bir ülkedir.) (yer ismi)

- Arda is a handsome boy. (Arda yakışıklı bir çocuktur.) (insan ismi)

1) SINGULAR AND PLURAL NOUNS (Adlarda tekil ve çoğul hal)

Adlarda tekil ve çoğul durumu, o nesnenin bir tane mi, yoksa birden fazla mı olduğunu gösterir. Daha da önemlisi, adın tekil veya çoğul oluşu, başta fiil olmak üzere, tüm cümlenin şeklini etkiler. 

EXAMPLES (ÖRNEKLER)

- The girl is at home. (Kız evde.)

- The girls are at home. (Kızlar evde.)

- There is a book on the table. (Masanın üstünde bir kitap var.)

- There are books on the table. (Masanın üstünde kitaplar var.)

- He is an engineer. (O bir mühendistir.)

- They are engineers. (Onlar mühendislerdir.)

2) Adları tekilden (singular), çoğula (plural) için kullanılan en yaygın kural, tekil adın sonuna “s” harfini eklemektir.

Dog - dogs /  at – atlar

house – houses /  ev – evler

Boy – boys / erkek çocuğu

matter – matters /  nesne – nesneler

name – names /  isim – isimler

colour – colours /  renk – renkler

eye – eyes /  göz – gözler

ear - ears /  kulak – kulaklar

wall – walls  /  duvar – duvarlar

book -books /  kitap – kitaplar

chair -chairs /  sandalye – sandalyeler

worker – workers /  işçi – işçiler

boat – boats /  sandal – sandallar

husband – husbands /  koca – kocalar

3) Tekil ad ch,sh,s,x,yada z ile bitiyorsa, sonuna –es eklenir:

Church - churches /  kilise - kiliseler

Brush - brushes /  fırça – fırçalar

Bus – buses /  otobüs - otobüsler

Box - boxes  /  kutu – kutular

buzz - buzzes /  vızıltı – vızıltılar

 

4) Tekil ad ünsüz + y ile bitiyorsa(-by,-dy,-ty) –y kaldırılır ve –ies eklenir:

 Baby babies /  bebek – bebekler

Party – parties /  parti – partiler

Lady - ladies /  hanım – hanımlar

City – cities /  şehir – şehirler

  

5) y’den önce ünlü varsa genel kurala uyulur:

 toy – toys /  oyuncak - oyuncaklar

monkey – monkeys /  maymun- maymunlar

 

6) sonu-f yada –fe ile biten adlarda ‘f’ yerine ‘ve’ konulur,-es(yada-s) eklenerek çoğullaştırılır.

 Half - halves /  yarım – yarımlar

leaf - leaves /  yaprak - yapraklar

life - lives /  hayat – hayatlar

shelf – shelves /  çekmece – çekmeceler

Thief - thieves /  hırsız – hırsızlar

Wife – wives /  karı – karılar

Knife – knives /  bıçak – bıçaklar

 

 7) Çok sayıda adın çoğul hale gelmesinde hiçbir kural yoktur. Bu adlarda, tekil ve çoğul farklı kelimelerdir.

 foot – feet /  ayak – ayaklar

tooth – teeth  /  diş – dişler

goose - geese  /  kaz – kazlar

man - men  /  adam – adamlar

woman – women  /  kadın – kadınlar

Mouse - mice  /  fare – fareler

Child – children  /  çocuk – çocuklar person – people  /  kişi – kişiler

 

8) Tekili - çoğulu aynı olan adlar:

aircraft - savaş uçağı – savaş uçakları

deer - geyik – geyikler

fish - balık - balıklar

means - imkan – imkan lar

species - tür – türler

sheep - koyun – koyunlar

 

 9) Özellikle bilim dilinde kullanılan çoğu başka dillerden alınmış sözcüklerin çoğulları kuralsızdır:

 Tekil Çoğul Anlamı

cactus cacti - kaktüs - kaktüsler

datum data - veri - veriler

fungus fungi - mantar – mantarlar

bacterium bacteria - bakteri - bakteriler

criterion criteria - kriter - kriterler

nucleus nuclei - çekirdek – çekirdekler

radius radii - yarıçap – yarıçaplar

crisis crises - kriz – krizler

hypothesis hypotheses - hipotez – hipotezler

thesis theses - tez – tezler

medium media - medya - medyalar

stimulus stimuli - uyarıcı – uyarıcılar

phenomenon phenomena - olay - olaylar

vertebra vertebrae - kaburga - kaburgalar


10) Sonundaki “s” harfinden dolayı, görünüşte çoğul, anlamı tekil olan adlara dikkat edilmelidir.

 linguistics - dil bilimi

mathematics(maths) - matematik

Politics - politika

Economics - ekonomi, iktisat

Physics - fizik

Electronics - elektronik

Gymnastics - jimnastik

Athletics - atletizm

 Cümle içinde kullanım:

 - I hate mathematics. (Matematikten(matematiklerden değil) nefret ederim.)

- Gymnastics is the best sport. (Jimnastik (jimnastikler değil) en iyi spordur.)

- Economics is a social science. (Ekonomi (ekonomiler değil) bir sosyal bilimdir.)

 
İstisna: News çoğul değil, tekildir.

- What time is the news? (What time are the news değil) Haberler ne zaman?

 11) Sonu “s” ile biten bazı adlar tekil de, çoğul da olabilir.

 EXAMPLES (ÖRNEKLER)

 - means:  imkan, vasıta

Train is a means of transport. (Tren bir nakliye vasıtasıdır.)

There are many means of transport. (Bir çok nakliye vasıtası vardır.)

 - Series: (seri, dizi):

He is watching a television series. (O bir televizyon dizisi izliyor.)

There are three television series in Channel 2. (Kanal 2’de iki televizyon dizisi oynuyor.)

 - Species: (tür, cins)

Parrot is a species of bird. (Papağan bir kuş cinsidir.)

In Turkey, there live 600 species of animals. (Türkiye’de 600 hayvan türü yaşar.)

 
12) Bazı tekil adlar genellikle çoğul bir fiil ile kullanılır. Bu adlar tek bir şeyi değil, insan gruplarını ifade eder.

 - The government want(wants değil) to increase the taxes. (Hükümet vergileri artırmak istiyor.)

- The staff of the company are not(is not değil) happy. (Şirketin kadrosu mutlu değil.)

- The police are(is değil) chasing the the robber. (Polis soyguncuyu kovalıyor.)

- Turkish team are (is değil) playing very well. (Türk takımı çok iyi oynuyor.)

- PO have(has değil) reduced the price of petrol. (Po petrol fiyatını indirdi.)

 Dikkat: Bunları tekil fiille de kullanmak mümkündür. Mesela, the government wants, PO has .. gibi.

Person (şahıs, kişi) kelimesinin çoğulu persons olmasına rağmen, genellikle people kelimesi tercih edilir.

 13) Para miktarını, zaman peryodunu, mesafeyi vs. bildiren kelimeler tek bir şey olarak düşünülür. Dolayısıyla, tekil adlar olarak kullanılır.

 

EXAMPLES (ÖRNEKLER)

 One thousand YTL is a good money. (Bin YTL iyi bir paradır.)

Two years is a long time to spent in prison. (İki yıl hapis geçirmek için uzun bir süredir.)

5 kilometers is a long way to walk on foot. (Yaya yürümek içim 5 kilometre uzun bir mesafe.)

 

14) Kimi adlar hep çoğul olarak kullanılır :

the police - polis

trousers - pantolon

pants - pantolon

riches - zenginlik

  

15) Tek bir nesne olan fakat, iki bölümden oluşan bazı eşyalar için çoğul şekil kullanırız..

 EXAMPLES (ÖRNEKLER)

 trousers - pants Pantolon (iki ayağı var)

jeans - blucin ( “ “ “ )

tights - tayt ( “ “ “)

shorts - şort ( “ “ “)

pyjamas - pijama ( alt ve üstten oluşan iki bölümü var)

glasses – spectacles gözlük (iki camı var)

binoculars - dürbün (iki gözü var)

scissors - makas (iki parçalı nesne)

 

Bunlar çoğuldurlar ve çoğul fiili alırlar.

 

My trousers are too short. (My trouser is too short değil). Pantalonum çok kısa.

I bought new glasses. (I bought a new glasses değil) Yeni gözlük satınaldım.

Your jeans(pyjamas) are nice. (Your jean(pyjamas) is nice değil)Senin Blujinin (pijaman) 6 güzel.

16) İngilizcede bazı adlar çoğul yapılmaz; bunlara kütle adları veya sayılamayan adlar(uncountable nouns) denir.( bu konu ileride daha detaylı incelenecektir).

 Advice - tavsiye

Ammunition - cephane

Anger - kızgınlık

Assistance - yardım

Behaviour - davranış

Bread - ekmek

chaos - kaos

conduct - yönetmek, iletmek, orkestra idare etmek

courage - cesaret

dirt - kir, pislik

employment - istihdam

evidence - kanıt

fun - eğlence

furniture - mobilya

harm - zarar

housework - ev ödevi

information - enformasyon

Reklam

1- NOUNS

1- NOUNS

Reklam