Superlative (the slovest, the most expensive)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Superlative (the slovest, the most expensive)

Superlative yapı, Türkçe’deki "en" ifadesinin karşılığıdır. Yapılması, mukayese sıfatlarından farklıdır.

- My sister is the most beautiful girl in her class. (Kızkardeşim sınıfındaki en güzel kızdır.)

Sıfatlar superlative formda kullanılırken bazı kurallara uygun olarak ekler alırlar. Aşağıda bu durumlar açıklanmıştır.


► Bir heceli sıfatlara “-est” eklenir.

- You are the richest man in this company. (Sen bu şirketteki en zengin adamsın.)

- That man is the fattest man I have ever seen. (Şu adam şimdiye kadar gördüğüm en şişman adamdır.)

- This is the cheapest raincoat in my shop. (Bu dükkandaki en ucuz yağmurluktur.)

- Cheetah is the fastest animal in the world. (Çita dünyadaki en hızlı hayvandır.)


► İkiden fazla heceli sıfatlarda “most” kelimesi sıfatlardan önce getirilir.

- Mr. President is the most successful politician in the world. (Başkan dünyadaki en başarılı siyasetçidir.)

- Our teacher is the tallest man in our school. (Öğretmenimiz okuldaki en uzun kişidir.)

- The armchair is the most comfortable piece of furniture in the room. (Koltuk odadaki en konforlu mobilyadır.)

- Her story is the most unbelievable one I’ve ever heard. (Onun hikayesi şimdiye kadar duyduğum en inanılmaz olandır.)


► İki heceli sıfatların bazılarına “-est” takısı eklenir, bazılarından önce ise most kelimesi getirilir. Hangi sıfata hangi eki getireceğimize karar verebilmek için aşağıdaki kurallar uygulanır.

Sonunda “-y” harfi bulunan sıftlar “-est” takısı alır, “-y” ise “-ie”‘ye dönüşür.

- In my class the prettiest girl is Ayşe. (Sınıfımda en güzel kız Ayşe’dir.)

- Chimpanzee is the happiest animal in the National Park. (Şempanze Milli Park’taki en mutlu hayvandır.)


► Bazı iki heceli sıfatlarla hem -est takısı eklenerek ve hem de başına most kelimesi getirilerek kıyaslama yapılabilir. Bunlar -ow, -er ve -le heceleriyle biten sıfatlar ile, handsome, polite, tired, quiet, pleasant, stupid, cruel, wicked, common kelimeleridir.

- The poor woman has the hollowest / the most hollow cheeks I’ve ever seen. (Fakir yaşlı kadın hayatımda gördüğüm en çökük yanaklara sahip.)

- The apricot tree is the gentlest / most gentle tree in my garden. (Kayısı ağacı bahçemdeki en nazik ağaçtır.)


► “En” türünden olan kıyaslamalarda sıfattan önce the veya my, his türünden belirleyiciler getirilmelidir.

- She is my best friend. (O benim en iyi arkadaşım.)

- We are the best team in the city. (Biz şehirdeki en iyi takımız.)


► Şimdiye kadar bahsediln kuralların hiçbirine uymayan ve tamamen kuralsız bir biçimde işlem gören sıfatlar vardır ve bunlar tamamen ezberlenmelidir.

good (iyi) - better (daha iyi)  - the best (en iyi)

bad (kötü) - worse (daha kötü) - the worst (en kötü)

little (az) - less (daha az) - the least (en az)

much (çok) - more (daha fazla) - the most (en fazla)

far (uzak) - further / farther (daha uzak) - the furthest (en uzak)

SUPERLATIVE ADJECTIVES

 

The superlative is used to say what thing or person has the most of a particular quality within a group or of its kind. They are used in sentences where a subject is compared to a group of objects. We use "the" with the superlative.

Noun (subject) + verb + the + superlative adjective + noun (object).

 

Ferrari is the fastest car in the world.

Mount Everest is the highest mountain.

Jack is the tallest boy in the classroom.

 

FORM OF SUPERLATIVE ADJECTIVES

 

► One-syllable adjectives

We add -est to the adjective. We use "the" before the adjective.

I am the shortest person in our family.

Cheetah is the fastest animal in the world.

 

Remember!

If the word ends: consonant-vowel-consonant, then the last consonant is doubled in the superlative.

big-biggest

fat-fattest

hot-hottest

 

 

► Two-syllable adjectives ending in -y

With two-syllable adjectives ending in -y, we change the -y to -iest.

My mum is the happiest person in our family.

English is one of the easiest languages.

 

 

► Other 2-syllable adjectives

We use "the most" and don't change the adjective with other two syllable adjectives. 

Math is the most boring lesson at school.

I know that I am not the most careful person in the world.

 

 

► Adjectives with three or more syllables

We use "the most" and don't change the adjective with three-syllables or more. 

I think Joe is the most irritating boy in our school.

I think PE is the most enjoyable lesson.

 

 

► Irregular Adjectives

Some adjectives have completely irregular forms. They are;

 

Adjective  Comparative Superlative
good better the best
bad worse the worst
little less the least
much more the most
far further the furthest

 

 

Remember!

► When we compare one thing with itself, we do not use "the" in the sentence.

Finland is coldest in winter. (not the coldest)

My husband is most generous when he is happy. (not the most generous)

 

► We don't use 'the' when there is a possessive in the sentence.

Joe is my best friend. (Not the best)

We are working on our most important project. (not the most important)

 

► The superlative of "old" is "the oldest"

Who is the oldest football player in Juventus?

But when we talk about the family members, we use "the eldest" for the superlative of "old"

My eldest brother is studying medicine in London.

Reklam