Adjectives and Adverbs (Sıfatlar ve Zarflar Karşılaştırma)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Adjectives and Adverbs (Sıfatlar ve Zarflar Karşılaştırma)

Sıfatlar (adjectivesve zarflar (adverbsbirlikte öğrenilirse, öğrenme daha kalıcı ve etkili olur. Bu yüzden bu dersimizde iki konuyu karşılaştırmalı olarak göreceğiz. 

► Düzenli değişen zarflar

Zarflar genellikle sıfatların ( adjectives ) sonlarına (-ly) takısı getirilerek elde edilir.

- He is a slow player. (O yavaş bir oyuncudur.)
- He plays slowly. (O yavaş oynar.)

- He is a brave boy. (O cesur bir çocuktur.)
- He fights bravely. (Cesurca kavga eder.)

Söylediğimiz gibi bu cümlelerde sıfatan sonuna -ly eki getirilerek zarf elde edilmiştir. Sıfat olan kelimeler ismi, zarf olan kelimeler de fiili nitelemiştir.

Aşağıda, sonuna -ly getirilerek zarf yapılan bazı sıfatlar ve örnekler verilmiştir.


happy - happily

- She is a happy girl. (O mutlu bir kızdır.)
- She is dancing happily. (O mutlu bir şekilde dansediyor.)

sad - sadly

- My dad is very sad today. (Babam bugün çok üzgün.)
- The singer is singing sadly. (Şarkıcı üzgün şarkı söylüyor.)

quick - quickly

- John is a quick player. (John hızlı bir oyuncudur.)
- John plays basketball quickly. (John hızlı bir şekilde basketbol oynar.)

bad - badly

- Some students are really bad. (Bazı öğrenciler gerçekten çok kötü.)
- Some students behave badly in the classroom. (Bazı öğrenciler sınıfta kötü davranıyorlar.)


► Düzensiz değişen zarflar

Yukarıda bahsedilen kural bütün zarflar için geçerli değildir. Bazı sıfatlar, bu kuralın dışında kalırlar ve düzensiz değişirler. Bu zarfların mutlaka ezberlenmesi gerekmektedir.

good - well

- Mr. Halloway is a good teacher. (Bay Halloway iyi bir öğretmendir.)
- He teaches well. (O iyi öğretir.)

Birinci cümlede “good” ismi nitelerken "well" fiili nitelendiriyor. Standart kurala göre good sıfatı zarf olduğunda goodly olması gerekmektedir. Fakat düzensiz olduğu için tüm kurallardan bağımsız olarak değişmektedir.


► Değişmeyenler (Sıfat-Zarf aynı)

Bazı kelimeler ise hem sıfat olarak ve hem de zarf olarak kullanılabilirler. Bunların tamamen ezberlenmesi lazımdır.

fast - fast (hı zlı)
hard - hard  (zor, güç)
early - early (erken)
late - late (geç)
high - high (yüksek)
low - low (alçak)
near - near (yakın)
far - far (uzak)
deep - deep (derin)
much - much (çok)
little - little (az)
direct - direct (doğrudan)
wrong - wrong (yanlış)
enough - enough (yeterli)
pretty - pretty (hoş, tatlı)
straight - straight (düz, direk)
kindly - kindly (nazik)

Yukarıda belirtilenlerin dışında da hem sıfat hem zarf olarak kullanılabilen kelimeler vardır, ancak en yaygın olanlar yukarıda verilenlerdir.

Examples

I want a fast car. (Hızlı bir araba istiyorum.)
My car must go fast. (Arabam hızlı gitmeli.)

There is a bus-stop near my house. (Evimin yakınında bir otobüs durağı var.)
The bus goes near my house. (Otobüs evimin yakınından geçer.)

Deep rivers are dangerous. (Derin nehirler tehlikelidir.)
Don't dive very deep. (Fazla derine dalma.)

The traffic sign is wrong. (Levha yanlış.)
People will get it wrong. (İnsanlar onu yanlış algılayacaklar.)

The wall around the garden is high. (Bahçenin etrafındaki duvar yüksek.)
The trees near it grow high too. (Yanındaki ağaçlar da yükseliyor)


► -ly ile biten sıfatlar

Genelde -ly ile biten kelimeler adverb (zarf) olur. Fakat -ly ile biten sıfatlar da vardır. Bu sıfatlardan kindly (nazikçe) haricindekilerin adverb (zarf) hali yoktur. Aşağıda bu zarflara birkaç örnek verilmiştir.

lovely, lively, lonely, lowly, likely, elderly, timely, silly

Bu sıfatların adverb (zarf) hali manasını verecek şekilde kullanmak icap eden durumlarda, bu manalara yakın başka adverb (zarf) lar kullanılır ya da zarf cümleciği şeklinde anlatılır.

Examples;

- All my friends are friendly. (Arkadaşlarımın hepsi candandır.)
- They behave in a friendly way. Candan davranırlar. (Canayakın bir şekilde davranırlar )

- A new rise in salaries are likely. The government will probably give a rise in salaries.
 (Maaşlarda yeni bir artış muhtemel. Yeni hükümet muhtemelen maaşlara zam yapacak.)

Yukarıdaki cümlelerde görüldüğü gibi friendly sıfattır ve zarf hali in a friendly way şeklinde anlatılmıştır. İkinci örnekte ise “likely” sıfattır ve zarf hali “probably” olarak anlatılmıştır.


► Anlamı değişen zarflar

Bazı sıfatlar -ly alınca; adverb (zarf) olurlar. Fakat bunlar sıfat oldukları zamanki anlamı zarf oldukları zaman taşımazlar ve farklı anlamlar alırlar.

Örneğin, high yüksek demektir fakat highly "yüksek(çe)" değil "oldukça", "ziyadesiyle" manasında kullanılmaktadır.

Benzer şekilde low alçak demektir. Fakat lowly "alçak(ça)" değil "alçak gönüllülükle" demektir.

Bunun gibi sıfat manası ile zarf manası birbirinden değişik şekillerde mana veren kelimeler vardır ve bunlar dikkate alınmalıdır. Bunların kuralları yoktur. İstisnai durumları vardır ve ezberlenmeleri gerekir. Bunlar genelde aşağıdaki kelimelerdir.

high: yüksek
highly: ziyadesiyle

low: alçak
lowly : tevazuyla

near: yakın
nearly: neredeyse

late: geç
lately: son zamanlarda

hard: zor, güç
hardly: ancak, güç, bela

direct: direkt, dosdoğru
directly: dobra dobra, açıkça

warm:sıcak
warmly: samimiyetle

hot:sıcak
hotly: iştiyakla, canı gönülden

cool: soğuk
coolly : soğuk davranarak

cold:soğuk
coldly: samimiyet vermeksizin

present: hali hazırda
presently: derhal, hemen

short: kısa
shortly: hemen, özet olarak kısaca

scarce: nadir, ender
scarcely: zar zor

bare: çıplak, kıraç
barely: ancak, güç bela

sure: emin, kesin
surely: kesinlikle, emniyetle

ADJECTIVES

 

An adjective is a word or set of words that modifies a noun or pronoun. Adjectives tell us something about a person or a thing. Adjectives may come before the word they modify.

I bought a nice shirt.

Janice is a beautiful girl.

 

Adjectives may also follow the word they modify:

You look great today.

The pizza tastes delicious.

 

ADVERBS

 

An adverb modifies verbs, adjectives, or other adverbs. Adverbs tell us in what way someone does something.

Adverbs generally answer the questions how, when, where, why, or to what extent—how often or how much in the sentence. 

He dances well. (How)

John speaks English very slowly (The adverb very tells how slowly)

Let's go outside. (When)

 

FORM OF ADJECTIVES AND ADVERBS

 

Adjective Adverb
Jack is a careful driver. Jack drives carefully.
Mary is a slow player. Mary plays slowly.

 

Jack is a careful driver. This sentence is about Jack, so we use the adjective.

Jack drives carefully. This sentence is about his way of driving. So we use the adverb.

 

 Regular forms (Adjective+-ly)

Many adverbs end in -ly, but many do not. 

Adjective Adverb
careful carefully
nice nicely
dangerous dangerously
bad badly
easy easily
comfortable comfortably

 

 Irregular forms

- Some adverbs are irregular and they don't have -ly at the end of the word.

Adjective Adverb
good well
fast fast
hard hard

 

 Words ending in -ly

Not all words ending in -ly are adverbs. Adjectives, nouns or verbs might have -ly at the end.

Adjectives ending in-ly friendly, silly, lonely, ugly
Nouns ending in -ly bully, Italy, ally
Verbs ending in -ly apply, reply, supply

 

USE OF ADJECTIVES AND ADVERBS

 

 Linking verbs and the use of -ly

We don't use -ly with linking verbs such as smell, look, feel or taste. They are all about senses and they might cause grammatical problems most of the time. Look at the examples below;

 

Those flowers smell sweet / sweetly.

Should we use sweet or sweetly in this sentence? First we should answer this question first; Do the roses actively smell with noses? No. So, smell is a linking ver here and we need to use an adjective to modify flowers. 

 

Why do you look very angry / angrily?

Do you look with your eyes or are we just describing your appearance? We are describing the appearance, so we use the adjective, not the adverb.

 

The teacher looked angry / angrily at the students.

In this sentences, the teacher activey looked (with her eyes) so we use the adverb, not the adjective.

 

 Well as an adjective

Normally, "well" is the adverb form of "good".

Jack is a good player. He plays well.  

But the word well can be used as an adjective, too. When we are talking about health, we generally use well rather than good. 

You do not look well today.

I don't feel well, either.

 

 Used as both adjectives and adverbs

We can use the words below both as adjectives and adverbs.

deep, early, fast, hard, high, late, long, low, near, right, straight, wrong 

 

Jack is a very fast football player. He plays fast.

I came on the fast train. It goes really fast.

Mary is always late. She came late again.

 

 "The" adjective

There are some adjectives that we can use with "the" when we talk about groups of people in society,

The government should find a way to feed the hungry in Africa.

The young are always busy with technology today.

 

 

Reklam