Phrasal Verbs (Tüm Liste)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Phrasal Verbs (Tüm Liste)

SEPERABLE (AYRILABİLİR) PHRASAL VERBS

Bu yapılarda nesne, phrasal verbs ‘den sonra gelebilir, veya cümleyi iki kısma ayırabilir.

·  You have to do this paint job over.  (Bu boyamayı tekrar yapman gerekir.)

·  You have to do over this paint job.

Aşağıdaki Phrasal verbs’lerin nesnesi zamir olduğunda, bu iki kısmın ayrılması gerekir

PHRASAL VERBS

PRASAL VERBS ANLAMI

ÖRNEK CÜMLELER

blow up

Patlamak, havaya uçurmak

The terrorists tried to blow up the railroad station.
“Teröristler demiryolu istasyonunu havaya uçurmaya çalıştılar.”

bring up

Bir konudan bahsetmek

My mother brought up that little matter of my prison record again.
“Annem, o kadar da önemli olmayan  sabıka kaydımdan bahsetti.”

bring up

Çocuk yetiştirmek.

It isn’t easy to bring up children nowadays.
“Bu günlerde çocuk yetiştirmek kolay değil.”

call off

İptal etmek

They called off this afternoon’s meeting
 “Öğleden sonraki toplantıyı iptal ettiler.”

do over

Bir işi tekrar etmek

Do this homework over.
“Bu ödevi tekrar yap.”

fill out

Bir formu doldurmak

Fill out this application form and mail it in.
“Bu başvuru formunu doldur ve postala.”

fill up

Tamamen-ağzına kadar doldurmak

She filled up the grocery cart with free food.
“Sepeti tamamen, bedava yiyecekle doldurdu.”

find out

öğrenmek

My sister found out that her husband had been planning a surprise party for her.
“Kız kardeşim kocasının onun için sürpriz bir parti düzenlediğini öğrendi.”

give away

Birisine bir şeyi bedava vermek

The filling station was giving away free gas.
“Benzin istasyonu bedava yakıt veriyordu.”

give back

Bir şeyi geri vermek

My brother borrowed my car. I have a feeling he’s not about to give it back.
“Erkek kardeşim arabamı ödünç aldı.Arabayı geri vermeyeceğini düşünüyorum.”

hand in

Bir şeyi onaylamak (ödev yapmak)

The students handed in their papers and left the room.
“Öğrenciler, ödevlerini tamamladılar ve sınıftan çıktılar.”

hang up

Telefonu kapatmak

She hung up the phone before she hung up her clothes.
“Kı yafetini asmadan önce telefonu kapadı.”

hold up

Geciktirmek

I hate to hold up the meeting, but I have to go to the bathroom.
“Toplantıyı geciktirmekten hiç hoşlanmıyorum ama lavaboya gitmem gerekiyor.”

hold up (2)

soymak

Three masked gunmen held up the Security Bank this afternoon.
“Üç maskeli ve silahlı adam Güvenlik Bankasını bu öğleden sonra soydular.”

leave out

Atlamak, çıkarmak, savsaklamak

You left out the part about the police chase down.
(Polisin kovalamasıyla ilgili bölümü atladın.)

look over

incelemek, kontrol etmek

The lawyers looked over the papers carefully before questioning the witness. (Theylooked them over carefully.)
“Avukatlar tanıkları sorgulamadan önce evrakları dikkatlice incelediler.”

look up

Bir listenin içinde aramak

You’ve misspelled this word again. You’d better look it up.
“Bu kelimeyi yine yanlış yazdın.Doğru yazılımına  baksan iyi olacak.”

make up

Bir hikaye veya yalan uydurmak

She knew she was in trouble, so she made up a story about going to the movies with her friends.
“Başının belada olduğunun farkındaydı bu yüzden arkadaşlarıyla sinemaya gittiğini uydurdu.”

make out

Duymak, algılamak

He was so far away, we really couldn’t make out what he was saying.
“O kadar uzaktaydı  ki onun ne söylediğini duyamadık.”

pick out

Seçmek

There were three men in the line-up. Shepicked out the guy she thought had stolen her purse.
“Sırada üç adam vardı.Cüzdanını çaldığını düşündüğü adamı seçti.”

pick up

Bir şeyi kaldırmak

The crane picked up the entire house. (Watch them pick it up.)
“Vinç bütün evi havaya  kaldırdı.”

point out

Dikkat çekmek, belirtmek

As we drove through Paris, Francoisepointed out the major historical sites.
“Paris’ten arabayla  geçerken, Francoise başlıca tarihi yerl ere dikkatimizi çekti.”

put away

Saklamak

We put away money for our retirement. Sheput away the cereal boxes.
 “Paramızı emekliliğimiz için saklıyoruz.”

put off

Ertelemek

We asked the boss to put off the meeting until tomorrow. (Please put it off for another day.)
“Patrondan toplantıyı yarına kadar ertelemesini rica ettik.”

put on

Giyinmek

I put on a sweater and a jacket.
“Bir süveter ve ceket giydim.”

put out

Söndürmek

The firefighters put out the house fire before it could spread.
“İtfaiyeciler yangını, bütün evi sarmadan söndürdüler.”

read over

Dikkatli okumak

I read over the homework, but couldn’t make any sense of it.
“Ödevi dikkatli okudum ama hiçbir şey anlamadım.”

set up

Düzenlemek, kurmak

My wife set up the living room exactly the way she wanted it. She set it up.
“Karım sofrayı tam istediği gibi hazırladı.”

take down

Not etmek

These are your instructions. Write themdown before you forget.
“Unutmadan bu bilgileri bir yere not et.”

take off

Kıyafet çıkarmak

It was so hot that I had to take off my shirt.
“Hava öyle sıcaktı ki tişörtümü çıkartmak zorunda kaldım.”

talk over

tartışmak

We have serious problems here. Let’s talkthem over like adults.
“Yaşadığımız ciddi problemleri tıpkı bir yetişkin gibi tartışmalıyız.”

throw away

atmak

That’s a lot of money! Don’t just throw itaway.
“Pahalı bir şey o! Sakın atma.”

try on

Kıyafet denemek

She tried on fifteen dresses before she found one she liked.
“Beğendiği elbiseyi bulana kadar on beş tane kıyafet denedi.”

try out

denemek

I tried out four cars before I could find one that pleased me.
“İstediğim arabayı bulana kadar dört tane araba denedim.”

turn down

Bir şeyin sesini kısmak

Your radio is driving me crazy! Please turn itdown.
“Radyonun yüksek sesi beni rahatsız ediyor.Lütfen biraz sesini kıs.”

turn down (2)

Reddetmek, geri çevirmek

He applied for a promotion twice this year, but he was turned down both times.
“Bu yıl iki kez terfi etmek için talepte bulundu ama her defasında geri çevrildi.”

turn up

Bir şeyin sesini yükseltmek

Grandpa couldn’t hear, so he turned up his hearing aid.
“Büyük babam duyamadığı için kulaklığının sesini açtı.”

turn off

Elektriği kapamak

We turned off the lights before anyone could see us.
“Kimse bizi görmeden ışığı söndürdük.”

turn off (2)

Mide bulandırmak, tiksindirmek

It was a disgusting movie. It really turnedme off.
"O kadar kötü filmdi ki midem bulandı.”

turn on

Elektriği açmak

Turn on the CD player so we can dance.
“CD çaları açta dans edelim.”

use up

boşaltmak

The gang members used up all the money and went out to rob some more banks.
“Gangsterler bütün parayı boşalttılar ve birkaç banka daha soymak için gittiler.”

   


INSEPERABLE (AYRILMAZ) PHRASAL VERBS - TRANSITIVE (GEÇİŞLİ)

Aşağıdaki phrasal verbs ‘ler ile asıl eylem cümlede birlikte yer aldığı edatlardan (veya diğer kısımlardan) ayrılamaz

- ”Who will look after my estate when I’m gone. (Ben yokken evime kim bakacak?)

- Who will look my estate after when I'm gone, (Bu cümle yanlıştır. Çünkü look after ayrılamaz.)

PHRASAL VERBS

PRASAL VERBS ANLAMI

ÖRNEK CÜMLELER

call on

Ezbere okumak

The teacher called on students in the back row.
"Öğretmen arka sıradaki öğrencilerin isimlerini ezbere söyledi."

call on (2)

Ziyaret etmek

The old minister continued to call on his sick parishioners.
“Eski başkan, hasta kilise cemiyeti üyelerini ziyaret etmeye devam etti.”

get over

Bir hastalığı atlatmak veya bir hayal kırıklığının üstesinden gelmek

I got over the flu, but I don’t know if I’ll ever get over my broken heart.
“Nezleyi atlattım ama kırılan kalbimi onarabilecek miyim, hiç bilmiyorum.”

go over

Yeniden incelemek, gözden geçirmek

The students went over the material before the exam. They should have gone over it twice.
“Öğrenciler sınavdan önce konuları tekrar gözden geçirdiler. İki kez bakmalıydılar..”

go through

tüketmek

They country went through most of its coal reserves in one year. Did hego through all his money already?
“Ülkeleri, bir yıl içinde en çok, kömür rezervlerini tüketti.
Bütün parasını şimdiden harcadı mı?”

look after

İlgilenmek, bakmak

My mother promised to look aftermy dog while I was gone.
“Annem ben yokken köpeğime bakacağına söz verdi.”

look into

Araştırmak, incelemek

The police will look into the possibilities of embezzlement.
“Polis zimmete para geçirme olasılıklarını araştıracak.”

run across

rastlamak

I ran across my old roommate at the college reunion.
“Eski oda arkadaşımla kolej yemeğinde karşılaştım.”

run into

Karşılaşmak, rast gelmek

Carlos ran into his English professor in the hallway.
“Carlos İngilizce profesörüyle koridorda karşılaştı.”

take after

benzemek

My second son seems to take afterhis mother.
“Ortanca oğlum annesine benziyor.”

wait on

Servis yapmak

It seemed strange to see my old boss wait on tables.
“Eski patronumu masalara servis yaparken görmek çok tuhaftı.”


INTRANSITIVE (GEÇİŞSİZ) PHRASAL VERBS

Aşağıdaki phrasal verbs‘ler nesne almazlar.

- Once you leave home, you can never really go back again.” “Evden bir kez ayrılırsan, bir daha asla geri dönemezsin.”

PHRASAL VERBS

PRASAL VERBS ANLAMI

ÖRNEK CÜMLELER

break down

bozulmak

That old Jeep had a tendency to break down just when I needed it the most.
“Eski cipim, ona en ihtiyacım olduğu zamanda bozuldu.”

catch on

tutmak

Popular songs seem to catch on in California first and then spread eastward.
“Popüler şarkılar önce California da tutar daha sonra doğuya doğru yayılır.”

come back

Geri dönmek

Father promised that we would never come back to this horrible place.
“Babam, bu berbat yere bir daha dönmeyeceğimize söz verdi.”

come in

girmek

They tried to come in through the back door, but it was locked.
“Arka kapıdan girmeyi denediler ama kapı kilitliydi.”

come to

Şuuru yerine gelmek

He was hit on the head very hard, but after several minutes, he started to come to again.
“Kafasını çok kötü çarptı ama birkaç dakika sonra bilinci yerine gelmeye başladı.”

come over

Ziyaret etmek

The children promised to come over, but they never do.
“Çocuklar ziyaret edeceklerine söz verdiler ama hiç gelmiyorlar.”

drop by

Habersiz ziyaret etmek

We used to just drop by, but they were never home, so we stopped doing that.
“Eskiden habersiz uğrardık ama onları hiç evde bulamazdık bu yüzden artık gitmiyoruz.”

eat out

Yemek için  dışarıya çıkmak

When we visited Paris, we loved eating outin the sidewalk cafes.
“Paris’e gittiğimizde kaldırım kafelerinde yemek yemeye bayılırdık.”

get by

Hayatını sürdürmek

Uncle Heine didn’t have much money, but he always seemed to get by without borrowing money from relatives.
“Heine amcanın çok fazla parası yoktu ama o, akrabalarından borç almadan da her zaman hayatını sürdürürdü.”

get up

kalkmak

Grandmother tried to get up, but the couch was too low, and she couldn’t make it on her own.
“Büyükannem ayağa kalkmaya çalıştı ama kanepe çok alçak olduğu için kendi başına kalkamadı.”

go back

Geri dönmek

It’s hard to imagine that we will ever go back to Lithuania.
“Litvanya’ya bir daha geri dönemeyeceğimizi düşünmek çok zor.”

go on

Devam etmek

He would finish one Dickens novel and then just go on to the next.
“Dickens romanının birini bitirir, hemen bir sonrakine devam ederdi.”

go on (2)

Olmak, meydana gelmek

The cops heard all the noise and stopped to see what was going on.
“Polisler bütün gürültüyü duydu ve neler olduğuna bakmak için durdu.”

grow up

büyümek

Charles grew up to be a lot like his father.
“Charles tıpkı babası gibi olmak için büyüdü.”

keep away

Uzak durmak

The judge warned the stalker to keep awayfrom his victim’s home.
“Yargıç, suçluyu kurbanın evinden uzak durması için ikaz etti.”

keep on (with gerund)

Devam etmek

He tried to keep on singing long after his voice was ruined
“Sesini iyice kaybetmeye başladıktan sonra bile şarkı söylemeye devam etmeye çalıştı.”

pass out

bayılmak

He had drunk too much; he passed out on the sidewalk outside the bar.
“Öyle çok içmişti ki barın önündeki kaldırıma düşüp bayıldı.”

show off

Gösteriş yapmak

Whenever he sat down at the piano, we knew he was going to show off.
 “Piyanonun başına ne zaman otursa, gösteriş yapacağını bilirdik.”

show up

Varmak, ortaya çıkmak

Day after day, Efrain showed up for class twenty minutes late.
"Efrain ardı ardına derse yirmi dakika geç kalıyordu."

wake up

Uyanmak

I woke up when the rooster crowed.
“Horoz öttüğünde uyandım.”


ÜÇ KELİMEDEN OLUŞAN PHRASAL VERBS (GEÇİŞLİ)

Aşağıda yer alan phrasal verbs‘lerde üç kısım vardır, yani üç farklı kelimeden oluşmaktadır. 

- My brother dropped out of school before he could graduate. (Erkek kardeşim mezun olamadan okulu bıraktı)

PHRASAL VERBS

PRASAL VERBS ANLAMI

ÖRNEK CÜMLELER

break in on

Bir sohbeti bölmek

I was talking to Mom on the phone when the operator broke in on our call.
“Operatör konuşmamızı kestiği zaman telefonda annemle konuşuyordum.”

catch up with

Yakın olmak

After our month-long trip, it was time tocatch up with the neighbors and the news around town.
“Aylar süren yolculuğumuzdan sonra, komşulara ve kasaba çevresine yakın olup onlardan haber almanın vakti gelmişti.”

check up on

İncelemek, kontrol etmek

The boys promised to check up on the condition of the summer house from time to time.
“Çocuklar yazlığa zaman, zaman bakmak için söz verdiler.”

come up with

Bağışta bulunmak

After years of giving nothing, the old parishioner was able to come up with a thousand-dollar donation.
“Eski kilise cemiyeti üyesi bin dolarlık bir bağış yaptı. Yıllardır hiçbir bağışta bulunmamıştı.”

cut down on

Kesmek, azaltmak

We tried to cut down on the money we were spending on entertainment.
“Eğlenceye harcadığımız parayı azaltmaya çalıştık.”

drop out of

Sınıfta kalmak

I hope none of my students drop out ofschool this semester.
“Umarım öğrencilerimin hiç biri bu sömestr sınıfta kalmaz.”

get along with

İyi anlaşmak

I found it very hard to get along with my brother when we were young.
“Erkek kardeşimle anlaşmak, küçükken daha zordu.”

get away with

Bir işten sıyrılmak

Janik cheated on the exam and then tried to get away with it.
“Janik sınavda kopya çektiği halde bu işten sıyrılmaya çalıştı.”

get rid of

kurtulmak

The citizens tried to get rid of their corrupt mayor in the recent election.
“Vatandaşlar son seçimlerde fırsatçı belediye başkanından kurtulmaya çalıştı.”

get through with

bitirmek

When will you ever get through with that program?
“Bu programı ne zaman bitiriceksin?”

keep up with

Geri kalmamak

It’s hard to keep up with the Joneses when you lose your job!
"İşini kaybettiğinde Joneses'ten geri kalmamak çok zor."

look forward to

Dört gözle beklemek

I always look forward to the beginning of a new semester.
“Yeni sömestrin başlamasını her zaman dört gözle beklerim.”

look down on

Hor görmek, küçümsemek

It’s typical of a jingoistic country that the citizens look down on their geographical neighbors.
"Komşularını, tipik ırkçı ülke vatandaşları küçümserler."

look in on

Birini ziyaret etmek

We were going to look in on my brother-in-law, but he wasn’t home.
“Kayınbiraderimi ziyaret edecektik ama evde yoktu.”

look out for

Önce davranmak, tahmin etmek

Good instructors will look out for early signs of failure in their students
“İyi eğitimciler öğrencilerinin yapacakları hataları önceden görürler.”

look up to

Saygı göstermek

First-graders really look up to their teachers.
“Eski nesil, öğretmenlerine gerçekten saygı gösterirler.”

make sure of

Doğrulamak, emin olmak

Make sure of the student’s identity before you let him into the classroom.
“Öğrencilerinizi sınıfa almadan önce, kimliklerinin doğru olduğundan emin olun.”

put up with

Hoşgörü göstermek

The teacher had to put up with a great deal of nonsense from the new students.
“Öğretmen yeni öğrencilerin bütün saçmalıklarını hoş görmek zorunda kaldı.”

run out of

tükenmek

The runners ran out of energy before the end of the race.
“Koşucuların dirençleri, yarışın sonuna gelmeden tükenmişti.”

take care of

İlgilenmek, sorumlu olmak

My oldest sister took care of us younger children after Mom died.
“Ablam, annem öldükten sonra bize, daha küçük çocuklara baktı.”

talk back to

Kaba bir şekilde cevap vermek

The star player talked back to the coach and was thrown off the team.
"Yıldız oyuncu koça kaba bir şekilde karşılık verince takımdan atıldı."

think back on

Yad etmek, anmak

I often think back on my childhood with great pleasure.
 “Çocukluğumu sık, sık büyük bir mutlulukla anarım.”

walk out on

Terk etmek, başından atmak

Her husband walked out on her and their three children.
 “Kocası onu ve üç çocuğunu terketti.”

Phrasal Verb Meaning Example
abide by To respect or obey a decision, a law or a rule If you want to keep your job here, you must abide by our rules.
account for To explain, give a reason I hope you can account for the time you were out!
add up To make sense, seem reasonable The facts in the case just don’t add up.
advise against To recommend not doing something advise against walking alone in this neighborhood.
agree with To have the same opinion as someone else. agree with you. I think you should go as well.
allow for To take into consideration We need to allow for unexpected charges along the way.
appeal to
 1. To plead or make a request
 2. To be attractive or interesting
 1. He appealed to the court to change its decision.
 2. A vacation of sunbathing doesn’t appeal to me.
apply for To make a formal request for something (job, permit, loan etc.) He applied for a scholarship for next semester.
back away To move backwards, in fear or dislike When he saw the bear, he backed away in fright.
back down To withdraw, concede defeat Local authorities backed down on their threats to build on that part of the beach.
back up
 1. To give support or encouragement
 2. To make a copy of (file, program, etc.)
 1. I’m going to be very strict with him. I hope you’ll back me up on this?
 2. You should back up all your computer files in a secure location.
bank on To base your hopes on something / someone I’m banking on you to help with the charity event.
black out To faint, lose consciousness Jenna fell in the parking lot and blacked out.
block off To separate using a barrier. The police blocked off the street after the explosion.
blow up
 1. To explode
 2. To get angry
 1. Tommy blew up the red balloon.
 2. Don’t blow up at me. It’s not my fault.
boil down to To be summarized as It all boils down to who has more power.
boot up To start a computer by loading an operating system or program You need to boot up your computer before you begin to work.
break away To separate from a crowd One of the wolves broke away from his pack.
break down
 1. To go out of order, cease to function
 2. To lose control of one’s emotions
 1. The washing machine broke downso we had to call in the repair technician.
 2. John broke down when he heard the news.
break into To enter by force Burglars broke into my car last night.
break out To start suddenly Rioting broke out after the government raised the fuel prices again.
break out of To escape from a place by force Several prisoners broke out of jail.
break up To come to an end (marriage, relationship) She broke up with Daniel after dating him for five years.
bring up To raise (a child) Sara is bringing up her children by herself.
brush up on To improve, refresh one’s knowledge of something I must brush up on my French before going to Paris next month.
bump into To meet by chance or unexpectedly bumped into Adam at the bank. He says “hello”.
burn out
 1. stop (something) working
 2. become exhausted from over-working
 1. The light bulb burnt out. Please change it.
 2. She needs to work fewer hours. Otherwise she will burn out.
call back To return a phone call Could please call back in ten minutes?
call off To cancel The game was called off because of bad weather.
calm down To become more relaxed, less angry or upset It took Kylie several hours to calm down after she saw the accident.
carry on To continue The soldiers carried on walking in order to get to their post before dark.
carry out
 1. To do something as specified (a plan, an order, a threat)
 2. To perform or conduct (test, experiment)
 1. His orders were carried out to the letter.
 2. That company does not carry outtests on animals.
check in To register at a hotel or airport They said I must check in at least three hours before my flight.
check out
 1. To pay one’s bill and leave (a hotel)
 2. To investigate
 1. Donna checked out of the hotel this morning.
 2. I don’t know if this price is correct. I’ll check it out online.
clam up To refuse to speak When the police started asking questions, the suspect clammed up.
clamp down on To act strictly to prevent something The local authorities have decided to clamp down on illegal parking in handicapped parking places.
come across
 1. To find by chance
 2. To appear, seem, make an impression
 1. I was cleaning up and came acrosssome old photos of you.
 2. The politician came across as a complete fool during the TV interview.
come forward To present oneself Has the owner of the winning lotto ticket come forward?
count on To rely or depend on (for help) You can count on me to keep your secret.
cut down on To reduce in number or size I’ve decided to cut down on the amount of sweets I eat.
cut out
 1. To remove using scissors
 2. To stop doing something
 1. She cut out a coupon from the newspaper.
 2. You need to cut out all red meat from your diet.
deal with To handle, take care of (problem, situation) Catherine is not good at dealing with stress.
die down To calm down, become less strong After the storm died down, we went outside to see the damage it had caused.
do without To manage without She didn’t get a salary this month, so she’ll have to do without extra treats.
drag on To last longer than expected The suspect’s trial dragged on longer than we had expected!
draw up To write (contract, agreement, document) They drew up a contract and had me sign it.
dress up wear elegant clothes Their wedding gave us a chance to dress upand get out of the house.
drop in To visit, usually on the way somewhere Why don’t you drop in to see us on your way home?
drop off
 1. To deliver someone or something
 2. To fall asleep
 1. I’ll drop off the papers later today.
 2. I often drop off in front of the TV.
drop out To leave school without finishing Zack dropped out of college and joined the army.
ease off To reduce, become less severe or slow down (pain, traffic, work) Traffic usually eases off about 7pm
end in To finish in a certain way; result in Her marriage ended in divorce.
end up To finally reach a state, place or action If you don’t improve your work habits, you’ll end up being fired.
fall through To fail; doesn’t happen His plans to trek through South America fell through when he got sick.
figure out To understand, find the answer He’s trying to figure out how to earn enough money to go on the trip to Spain.
fill out To complete (a form/an application) Please fill out the enclosed form and return it as soon as possible.
find out To discover or obtain information I’m going to to find out who’s responsible for the power cut.
focus on To concentrate on something Tom had difficultty focusing on work the day before his holiday started.
get along (with) To be on good terms; work well with It’s important to get along with your team supervisor.
get at To imply What are you getting at? Do you think I’m to blame?
get away To escape I think we should get away for the weekend.
get by To manage to cope or to survive Students without jobs have a hard time getting by.
get in To enter When did you get in last night?
get into (+noun) To enter How did you get into your car without the keys?
get off
 1. To leave (bus, train, plane)
 2. To remove
 1. You should get off the train in Kings Heath.
 2. I can’t get the ink stain off my shirt.
get on To board (bus, train, plane) I’m trying to get on the flight to Brussels.
get on with (something) To continue to do; make progress After they split up, she had a hard time getting on with her life.
get on (well) with (somebody) To have a good relationship with He doesnt get on very well with the other members of the committee.
get out To leave He had a hard time getting out of Newark because of the snow?
get out of To avoid doing something Edna’s trying to get out of working the night shift.
get over To recover from (illness, disappointment) Has she gotten over the flu?
get over To recover from (illness, disappointment) Mary had the chickenpox last week but she got over it.
get rid of To eliminate Please get rid of that old t-shirt. It’s so ragged.
get together To meet each other Let’s get together for your birthday on Saturday.
get up To rise, leave bed Will you please get up? You’ve got a class in 20 minutes.
give in
 1. To cease opposition; yield
 2. To To hand in; submit
 1. We will never give in to the terrorists’ demands.
 2. I’ll give in my paper tomorrow.
give up To stop doing something Morris gave up drinking 10 years ago.
go through To experience Andy went through a lot of pain after his mother died.
grow up To spend one’s childhood; develop; become an adult He’s like Peter Pan. He never really grew upat all.
hand in To submit (report, homework) Please hand in your papers before Friday.
hand out To distribute Susan volunteered at the shelter where she handed out warm clothes.
hang out To spend time in a particular place or with a group of friends Which pub does the team hang out at after the game?
hang up To end a phone conversation If you hang up now, I’ll never speak to you again.
hold on
 1. To wait
 2. To grip tightly
 1. Please hold on and a representative will answer your call.
 2. She was so scared on the rollercoaster ride that she held on for dear life.
hurry up To be quick, act speedily Hurry up and finish your lunch or we’ll miss the train.
iron out To resolve by discussion, eliminate differences The two countries met at the conference to iron out their differences.
join in To participate Yes David, you can join in the discussion any time you like.
join up
 1. To engage in, become a member of
 2. To meet and unite with
 1. There was a war on, so some kids were only sixteen when they joined up.
 2. Let’s separate now and join up later at the restaurant.
keep on To continue doing something If you keep on making that noise I will get annoyed.
keep up with To stay at the same level as someone or something I read the paper every day to keep up with the news.
kick off To begin, start The rugby match kicked off at 3 o’clock.
leave out To omit, not mention Please check your form again and make sure nothing is left out.
let down To disappoint I feel so let down because they promised me a puppy but all I got was a doll.
look after To take care of Andy can you look after your sister until I get back?
look down on To consider as inferior She’s such a snob. She always looks down on anyone who is poor.
look on To be a spectator at an event If you don’t want to take part in the game you can look on for now.
look for To try to find something Harry went to the shop to look for a new computer.
look forward to To await or anticipate with pleasure I’m looking forward to my birthday. It’s in two days time.
look up to To admire I always looked up to my father. He was a great man.
make fun of To laugh at/ make jokes about It’s not nice to make fun of people in wheelchairs.
make up To invent (excuse, story) That’s a good excuse. Did you make up it up yourself?
mix up To mistake one thing or person for another She had so many cats that she kept mixing up their names.
move in To arrive in a new home or office Did you hear? Our new neighbors are moving in this afternoon.
move out To leave your home/office for another one. When are you moving out? We need your office for the new guy.
nod off To fall asleep You were so tired after the game that you nodded off on the couch.
own up To admit or confess something Come on. Own up. We know you did it!
pass away To die Your grandfather passed away peacefully in his sleep last night.
pass out To faint He didn’t drink enough water so he passed out at the end of the race.
pay back To reimburse I’ll pay you back as soon as I get the loan.
put off To postpone, arrange a later date Don’t put off until tomorrow, what you can do today.
put on To turn on, switch on It’s very dark in here. Please put on the light on.
put out To extinguish The fire fighters were able to put out fire in ten minutes.
put up To accommodate, give somebody a bed I can put you up until the weekend but then I’m going away.
pick up To collect somebody I’ll pick you up at around 7:00 to take you to the airport.
point out To indicate/direct attention to something As I already pointed out, there was a mistake in your calculation.
rely on To count on, depend on, trust You can rely on me. I always arrive on time.
rule out To eliminate Since he had a sound alibi, the police ruledhim out as a suspect.
run away To escape from a place or suddenly leave He ran away from home and joined the circus.
run into To meet by accident or unexpectedly (also: bump into) I’m so glad I ran into you. I need to ask you something.
run out of To have no more of something. We’ve run out of milk. I’ll just pop next door to borrow some.
set off To start a journey; Let’s set off early to miss the rush hour traffic.
set up To start a business They set up their own company when they were still in high school.
shop around To compare prices Don’t buy that. Let’s shop around and see if we can find something cheaper.
show off To brag or want to be admired He’s such a show off. He has to tell everybody about his new computer.
show up To appear/arrive I don’t think she’ll show up tonight. Her daughter is sick.
shut up (impolite) To be silent, stop talking Shut up, you’re spoiling the movie!
sit down To take a seat I think you should sit down. It’s bad news.
stand up To rise from a sitting position The whole stadium stood up for the national anthem.
stick up for To defend My big brother always stuck up for me when I got into a fight.
take after To resemble, in appearance or character Angie really takes after her grandmother.
take care of To look after Please take care of my cat when I’m away.
take off To leave the ground The plane will take off as soon as the fog lifts.
take on To hire or engage staff I hear they’re taking on extra staff for this event.
take out To remove; extract Please take out your mobile phones and turn them off.
tell off To reprimand/criticize severely The coach told her off for not trying hard enough.
think over To consider Take your time and think it over before you decide.
try on To wear something to see if it suits or fits Go ahead, try it on and see if it fits?
turn down To refuse I asked her out but she turned me down flat.
use up To finish a product (so that there’s none left) Your parents used up all the coffee!
watch out To be careful Watch out! There’s a dog in the road.
wear out
 1. To become unusable
 2. To become very tired
 1. Julie wore out her shoes running the marathons.
 2. Julie was worn out after all that running.
work out
 1. To do physical exercise
 2. To find a solution or calculate something
 1. You should work out twice a week at the gym.
 2. Can you work this out? I’m no good at math.

Reklam