Both, either, neither

İngilizce eğitimi alanında Türkiye'nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, ingilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, yds, kpds, sbs, toefl ve toeic gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, ingilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurtdışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için ingilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Both, either, neither

both, iki şey için kullanılır ve "her ikisi de" demektir.
either, iki şey için kullanılır ve "ikisinden biri" demektir.
neither, iki şey için kullanılır ve "ikisinden hiçbiri" demektir.


► Both

Cümlede daima çoğul olarak düşünülür.

- Both women are from England. (Her iki kadın da İngiltere'lidir.)

- There was a lot of snow on the both sides of California last year. (Geçen yıl Kaliforniya'nın her iki yakasında da çok kar vardı.)

"both" çoğu durumda "both of" olarak da kullanılabilir.

- Both of the women are from France. (Her iki kadın da Fransalıdır.)

- He likes both of the teachers. (Her iki öğretmeni de seviyor.)


► Both … and …

Bu yapı da, Türkçe'deki "hem ..... hem de" ifadesinin karşılığıdır.

- Both Sue and Mary were very sad when they left the city. (Şehirden ayrıldıklarında hem Sue, hem de Mary üzgündü.)

- My mother was both pleasad and anxious when she heard the news. (Annem haberi duyduğunda hem memnun olmuş hem de endişelenmişti.)

 

"both" kendisinden sonra isim gelmeden yalnız başına da kullanılabilir.

A : Do you like coffee or tea? (Kahveyi mi yoksa çayı mı seviyorsun.)

B : I like both. (Her ikisini de seviyorum.)

A : Which one did you invite, John or Michelle? (Hangisini davet ettin, John mu, yoksa Michelle mi?)
B : Both. (Her ikisini de.)


► either

Either cümlede daima tekil olarak düşünülür ve Türkçe'deki "ikisinden biri" ifadesinin karşılığıdır.

- Either student can come to the party. I like both of them. (İki öğrenciden birisi gelebilir. Her ikisini de seviyorum.)

- My father will go to either mosque tomorrow. (Babam yarın iki camiden birine gidecek.)

 

"either of …" yapısından sonra gelen isimler her zaman çoğul olur.

- Was either of you in the room last night? (Dün gece ikinizden birisi odada mıydı?)

A : Did the visitors like these two museums? (Seyirciler bu iki müzeyi beğendiler mi?)
B : They didn't like either of them. (İkisini de sevmediler.)


► either … or …

Türkçe'deki  "ya … ya da" ifadesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır.

- You can eat either fish or meat there. (Orada ya balık veya et yiyebilirsiniz.)

- Either he comes or I'll complain him to the police. (Ya gelir ya da onu polise şikayet ederim.)

 

Either kendisinden sonra isim gelmeden yalnız başına kullanılabilir.

A : Would you like rice or potatoes? (Pilav mı patates mi istersin?)
B : Either. I don't mind. (İkisi de olabilir. Fark etmez)


► neither

Cümlede daima tekil olarak düşünülür ve tam olarak karşılamasa da, Türkçe'deki "ikisinden hiçbirisi" ifadesinin karşılığıdır.

- Neither car is fast. (İki arabadan hiçbiri hızlı değil.)

- Neither student knows the answer. (İki öğrenciden hiçbiri cevabı bilmiyor.)

 

"Neither of" yapısından sonra gelen isim daima çoğul olur. Bu tür kullanımlarda "neither" hem tekil ve hem de çoğul olarak düşünülebilir.

- Neither of them want / wants to come here. (İkisi de buraya gelmek istemiyor.)

- Neither of us is / are happy here. (İkimiz de burada mutlu değiliz.)


► neither … not …

Türkçe'deki "Ne … ne de …" ifadesinin karşılığı olarak kullanılabilir.

- Neither Suzie nor Hillary wants him. (Onu ne Suzie ne de Hillary istiyor.)

- He neither watched television nor listened to the radio last night. (Dün gece ne televizyon seyretti ne de radyo dinledi.)

 

neither kendisinden sonra isim gelmeden tek başına kullanılabilir.

A : Is he a teacher or a doctor? (O öğretmen mi yoksa doktor mu?)
B : Neither. He is an engineer. (İkisi de değil. Mühendistir.)

 

Neither'ın olumlu cümle ile kullanımı, either'ın olumsuz cümle ile kullanımındaki verdiği manayı verir.

- I like neither of the books. (Kitapların ikisini de sevmiyorum.)
- I don't like either of the books. (Kitapların ikisini de sevmiyorum.)

 

Cümle başında kullanılması icap ettiği zaman neither tercih edilir.

- Neither student knows the answer. (Öğrencilerin ikisi de cevabı bilmiyor.)

Yani bu cümle yerine either kullanarak (Either of the students doesn't know the answer) diyemeyiz.

 

Neither ve either tekil olarak düşünüldükleri için şahıslarla kullanıldığı zaman üçüncü tekil şahıslar için kullanılan zamirler ile kullanılırlar. (He, him, his ; she, her, her)

- Neither of them can bring his book. (İkisi de ( hiçbiri ) kitabını getiremez.)
- Neither of the boys knows the answer of the question, does he? (Çocukların ikisi de sorunun cevabını bilmiyor, değil mi?)

Reklam