Adverbs Intermediate (Orta Düzey)

İngilizce Orta Düzey Zarflar (176 kelime)
Adverbs Intermediate (Orta Düzey)

absolutely
tamamen / kesinlikle

accidentally
kazara

accordingly
buna göre / bu bağlamda

actually
gerçekte

adventurously
macera vari bir şekilde

agreeably
kabul edilir bir şekilde

amazingly
şaşırtıcı bir şekilde

ambitiously
hırsla

amusingly
hoş bir şekilde

anxiously
endişe ile

apparently
görünüşe bakılırsa

appropriately
uygun bir şekilde

approximately
yaklaşık olarak

artificially
yapay / suni olarak

attractively
etkileyici bir şekilde

automatically
otomatikman

awfully
fena halde / korkunç bir şekilde

badly
fena halde

barely
ancak / güçbela

beautifully
güzel bir şekilde

bravely
cesaretle

briefly
kısaca

brightly
parlak bir şekilde / zekice

carelessly
dikkatsizce

casually
gayri resmi olarak

cautiously
dikkatli bir şekilde

certainly
kesinlikle / elbette

cheerfully
neşeyle / keyifle

clearly
açıkça

comfortably
rahatça

comparatively
nispeten / epeyce

completely
tamamen

consequently
netice olarak

constantly
sürekli olarak

conveniently
elverişli şekilde

cordially
samimiyetle

curiously
meraklı bir şekilde

currently
halen / şuanda

deadly
öldürücü bir şekilde / kesinlikle

decisively
kararlılıkla

deeply
derinden / çok

definitely
kesinlikle

deliberately
kasten / bilebile

delicately
narin / hassas bir şekilde

desperately
ümitsizce / aşırı bir şekilde

differently
farklı bir şekilde

dishonestly
namussuzca

distastefully
tatsız şekilde / nahoş bir biçimde

doubtfully
kuşkulu bir şekilde

dramatically
çarpıcı olarak / önemli ölçüde

eagerly
şevkle / istekle

effectively
etkili olarak

elegantly
nezaketle

enormously
aşırı derecede

entirely
tamamen

equally
eşit olarak

essentially
esasen

eventually
nihayetinde / en sonunda

evidently
belli ki

exactly
tam olarak

exhaustedly
tükenmiş / yorgun bir şekilde

exhaustively
etraflıca / kapsamlı bir şekilde

experimentally
deneysel olarak

explicitly
açıkça

extensively
kapsamlı bir şekilde

extraordinarily
olağanüstü bir şekilde

extremely
aşırı derecede

faithfully
sadakatle

familiarly
dostça

fantastically
aşırı derecede

fluently
akıcı bir biçimde

formally
resmi olarak

fortunately
neyse ki / çok şükür / iyi ki

frequently
sık sık

frightfully
korkunç bir şekilde

fully
tamamen

fundamentally
esasen / esaslı bir şekilde

generously
cömertçe

gently
nazikçe / yavaşça / tatlılıkla

gradually
giderek / git gide artarak

greatly
oldukça / fazlaca / epeyce

heavily
ağır / yoğun bir şekilde

highly
hayli

hopefully
ümitle

hospitably
misafirperverlikle

incorrectly
yanlış olarak

increasingly
giderek / gitgideartarak

indecently
edepsizce / ahlaksızca

indecisively
kesin olmayarak

indefinitely
süresiz olarak

independently
bağımsız olarak

individually
ayrı ayrı

intelligently
akıllıca

intelligibly
anlaşılır biçimde

intensely
yoğun bir şekilde

joyfully
neşeyle

lately
son zamanlarda / yakınlarda

literally
harfi harfine

lively (adj.)
canlı / neşeli

luckily
şanslı şekilde

mainly
çoğunlukla

masterly
ustaca

naturally
doğal olarak

nearly
neredeyse

nervously
sinirli olarak

painfully
ıstırap vererek

partially
kısmen

particularly
özellikle

patiently
sabırla

peacefully
huzurlu bir şekilde

perfectly
mükemmel bir şekilde

plainly
açıkça

pleasantly
hoş bir şekilde

potentially
imkan dahilinde

practically
hemen hemen

previously
önceden

privately
özel olarak

prominently
egemen / baskın bir şekilde

properly
uygun şekilde

publicly
alenen

purely
sadece / yalnız

quickly
çabuk / acele bir şekilde

randomly
rast gele

rapidly
hızlıca

readily
hemence / isteyerek

reasonably
oldukça

regularly
düzenli olarak

relatively
nispeten

relentlessly
merhametsizce

reliably
güvenilir şekilde

remarkably
dikkate değer biçimde

roughly
kabaca

safely
güvenli bir şekilde

satisfactorily
tatmin edici biçimde

securely
güvenle / kesin olarak

sensibly
makul bir şekilde

sensitively
duyarlıca

seriously
ciddi bir şekilde

severely
sert / ciddi bir sekilde

shortly
yakında / kısaca

shyly
ürkekçe

simply
sadece

simultaneously
eşzamanlı

skillfully
becerikli bir biçimde

slightly
hafifçe

slowly
yavaşça

smoothly
sorunsuz olarak

sorrowfully
hazinbir şekilde

steadily
düzenli bir şekilde

stupidly
ahmakça

surely
muhakkak

tactlessly
patavatsızca

tenderly
şefkatle

terribly
korkunç / müthiş bir şekilde

thoroughly
tamamen

tightly
sıkıca

timidly
ürkekçe

tolerantly
toleranslı bir şekilde

truly
gerçekten

ultimately
sonunda

unconsciously
bilinçsizce

undoubtedly
şüphesiz

unexpectedly
ansızın

unpleasantly
nahoş bir şekilde

unusually
nadiren

urgently
acilen

utterly
tamamen

vaguely
belirsizce

variably
kararsız

virtually
neredeyse / hemen hemen

vitally
hayati olarak

voluntarily
gönüllü bir şekilde

wastefully
savurgan bir şekilde

widely
yaygın olarak

willingly
isteyerek

wisely
akıllıca

Reklam