Personal Pronouns (I/me/my/mine)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Personal Pronouns (I/me/my/mine)

Bu dersimizde zamirlerle ilgili bundan önceki hazırlanan dersleri bir arada göreceğiz. Aşağıdaki tabloda tüm zamirlerin kullanımını örnekleriyle birlikte görebilirsiniz.

 

Subject Pronoun Object Pronoun Possessive Adjective Possessive Pronoun Reflexive Pronoun
I (ben) me (beni/bana) my (benim) mine (benim ki) myself (kendim)
you (sen) you (seni/sana) your (senin) yours (senin ki) yourself (kendin)
he (o / erkek) him (onu/ona)  his (onun) his (onun ki) himself (kendisi)
she (o / kız) her (onu/ona) her (onun) hers (onun ki) herself (kendisi)
it (o/cansız-hayvan) it (onu/ona) its (onun) it (onun ki) itself (kendisi)
we (biz) us (bizi/bize) our (bizim) ours (bizim ki) ourselves (kendimiz)
you (siz) you (sizi/size) your (sizin) yours (sizin ki) yourselves (kendiniz)
they (onlar) them (onları / onlara) their (onların) theirs (onların ki) themselves (kendileri)

 


► İngilizce'de 3 tane tekil, 3 tane çoğul olmak üzere, 6 tane şahıs zamiri vardır.

Bunlardan tekillerin üçüncüsü olan “o”,  üçe ayrılır. Biri erkek için, biri kadın için, biri de eşya ve hayvan içindir. Yani Türkçe'de erkeğe de, kadına da, kedi veya arabaya da, “o” dediğimiz halde, İngilizce'de hepsi için farklı bir zamir kullanılmaktadır.


► Tekil ve çoğulların kullanımı konusunda da iki dil arasında belirgin farklar vardır.

Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyin.

- This is a book. (Bu bir kitaptır.)

Tek bir kitap varsa yukarıdaki cümleyi kullanırız. Fakat kitap birden fazlaysa kitap kelimesini çoğul yaparak kullanırız.

- These are books.  (Bunlar kitaptır)

Cümlelerin çevirilerinden de dikkat ettiğiniz gibi Türkçe'de "Bunlar kitaptır" deriz. Yani zamiri çoğul yaptığımız zaman fiill eklerini veya isimleri çoğul yapmayız. 


► İsim cümlelerinde nesne olarak kullanılan isimlerden önce “a” ve “an” gelir. Fakat isim yerinde sadece sıfat tek başına kullanılıyorsa “a” veya “an” gelmez.

Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyiniz.

- Jane is a student. (Jane bir öğrencidir)) 

- Ayşe is beautiful. (Jane güzeldir.)

Fakat sıfat bir isimle birleşip, bir sıfat tamlaması olursa, sıfat tamlamaları da isim gibi işlem gördüklerinden “a” veya “an” article gelir.

- She is a beautiful girl. (O, güzel bir kızdır.)


► Özne ve eylem aynı sözcük grubu içinde bulunuyorsa, eylemin öznesi olan kişi adılının her zaman "öznel" biçimi kullanılır.

- I want to see the manager, please. (Müdürü görmek istiyorum lütfen.)


► Eğer zamir eylemden ayrıysa, nesne biçimi kullanılır.

- Who is there? (Orada kim var?)
- It's me, Peter. (Benim, Peter)


► Zamir, tek başına bir soruya cevap oluyorsa, yine nesne biçimi kullanılır.

- Who wants a drink? (Kim bir içecek istiyor?)
- Me, please. (Ben lütfen)


► Birçok kişi tarafından sık yapılan yanlışlıklardan birisi de ilgeçten sonra öznel adıl kullanılmasıdır.

- This is a secret between you and I (YANLIŞTIR)

- This is a secret between you and me (DOĞRUDUR)

Pronouns are the words tht replace nouns. In English language, pronouns only take the gender of the noun they replace in the 3rd person singular form. The 2nd person plural pronouns are identical to the 2nd person singular pronouns except for the reflexive pronoun.

 

Here is a table showing all pronouns;

  Subject Pronoun Object Pronoun Possessive Adjective Possessive Pronoun Reflexive Pronoun
1st person singular I me my mine myself
2nd person singular you you your yours yourself
3rd person singular, male he him his his himself
3rd person singular, female she her her hers herself
3rd person singular, neutral it it its   itself
1st person plural we us our ours ourselves
2nd person plural you you your yours yourselves
3rd person plural they them their theirs themselves

 

► Subject Pronouns

Subject pronouns replace nouns that are the subject of their clause. In the 3rd person, subject pronouns are often used to not to repeat the subject's name.

 

Examples:

I am 34 years old.
You look very tired today.
John is a very handsome man. He always wears chick clothes. 
This cat is so sweet. It is also very playful.
We are late. Let's hurry up. 


► Object Pronouns

Object pronouns are used to replace nouns that are the direct or indirect object of a clause.

Examples;

Give the pen to me.
My dad wanted to talk to us.
I love him very much. 
I got an e-mail from her last night. 
I can't forgive them


► Possesive Adjectives (Determiners)

Possessive adjectives are not pronouns but it's a good idea to learn them with pronouns. Because they are similar in form to possessive pronouns. Possessive adjectives are determiners and they function as adjectives. They are used before the noun they modify in the sentence. They do not replace nouns. 

Examples;

Have you found your passport?
I want to clean my house today.
Tom broke his leg yesterday. 
Kids brought their projects to the classroom. 
What is her name?


► Possesive Pronouns

Possessive pronouns are used in English to avoid repeating information that is already clear. In always makes the sentence more clear because the same information is not repeated.

Examples;

This book is mine.
I found my bag. Where is yours?
Our room is always tidy but theirs is in a mess. 
That car looks like hers


► Reflexive (Intensive) Pronouns

- We use reflexive pronouns when the subject and the object refer to the same person or thing.

He cut himself while he was doing the project.
She bought herself a present a pair of trousers.
They helped themselves at the party.
Be careful and don't injure yourselves.
I enjoyed myself at the party very much.

 

- We use reflexive pronouns for emphasis.

The teacher talked to me herself!
I finished the project myself. I didn't get help from anybody. 
You should clean your room yourself

- We use reflexive pronouns with a similar meaning to "also" or "too"

My sister was very angry last night. I was pretty angry myself

- We DON'T use reflexive pronouns with a number of verbs. It's confusing because in some other languages, those verbs can be used with reflexive pronouns. 

Those verbs are, adapt, complain, concentrate, get up, hide, lie down, meet, move, relax, remember, shave, shower, sit down.

- We DON'T use reflexive pronouns after a preposition of place or location we use a personal pronoun and not a reflexive pronoun.

He put the luggage next to him. (himself)

- We use verb + reflexive pronoun + object when we do something for ourselves.

He made himself a big cake.
They taught themselves English. 

- We use verb + object + reflexive pronoun when we want to emphasize that another person did not do the action.

I painted the room myself.
They finished the homework themselves.
You should talk to your boss yourself

By + Reflexive Pronouns

We use by + myself/yourself/himself etc when we are alone or not get assistant or help.

Can you go to the school by yourself?
Why are you sitting by yourself? Aren't you bored?
Kids should clean their rooms by themselves

Reklam