NASIL 中RENEB軱軷軲?

躖EL軰 PANEL  

e-mail adresiniz ve 㱮freniz ile buradan sisteme giri yap齨齴.
E-mail
辤fre
 
 Toplam 躽e Say齭 : 76.038
輓gilizce kitap
alt齨 鰎黰cek 2006 鰀黮

WEB S軹E 軳DEX  

諾EL ve GRUP DERSLER  

ingilizyi nas齦 鲳renebilirim
ingilizce siteyi kimler kullanabilir
neden dersimizingilizce

NASIL 中RENEB軱軷軲?

Dersimizingilizce.com sitesi 輓gilizce 鲳renmek isteyen herkese kaynak sa餷ama amac齳la kurulmu ve binlerce ki㱮nin 輓gilizce e餴timine olumlu katk齞a bulunmu⺶ur.

Bu sayfam齴da dersimizingilizce.com sitesini en etkin 㧐kilde kullanabilmek i鏸n ipu鏻ar verilmektedir.

Dersimizingilizce.com sitesinde temel olarak iki farkl b鰈黰 bulunmaktad齬. Birinci b鰈黰de Cambridge 躰iversitesi taraf齨dan haz齬lanan 7/24 Online 輓gilizce kursu, ikinci b鰈黰de ise dersimizingilizce.com sitesi taraf齨dan haz齬lanan i鏴rikler sunulmaktad齬. 輘teyen sadece site i鏴riklerinden faydalanabilir, isteyen hem online kursa devam edip, hem de site i鏴riklerini kullanabilir.

7/24 sistematik bir 㧐kilde 輓gilizce 鲳reten, dinleme ve konua yeteneklerini m黭emmel 㧐kilde geli⺶iren ve hi鏱ir 㧐kilde ki㱮nin kursa gitmesine ihtiya b齬akmayan entegre bir sistemdir. Bir yandan online kursa devam eden, bir yandan da T黵kiye?nin en zengin ingilizce 鲳retim materyallerini kullanarak 鏰lma yapan bir ki㱮, bir sene i鏸nde ileri d鼁eye kadar 琮kabilir.

Entegre 鏰lma sistemi, yaln齴ca gramer veya okuma de餴l, dilin t黰 alanlar齨 kapsayan bir 鏰lma anlam齨a gelir. D黱ya 鼁erinde milyonlarca insan bu program kullanarak ingilizce 鲳renmi⺶ir.

7/24 program zaten entegre bir kurs program oldu饀 i鏸n herhangi bir 鏰lma program齨a ihtiya duyulmamaktad齬. Ancak dersimizingilizce.com ekibi taraf齨dan haz齬lanan T黵kiye?nin en zengin i鏴rik ar㱮vinden d鼁enli bir 鏰lma yapmak i鏸n a瘕daki y鰊tem izlenebilir.


諶NEK G躈L躃 茿LI轒A PROGRAMI

Gramer b鰈黰黱den 1 ders ve quizler (20 dakika)

Vocabulary b鰈黰黱de Bacis Vocabulary Course b鰈黰黱den bir ders ve aktiviteler (15 dakika)

Listening / Speaking b鰈黰黱de yer alan Flatmates dizisinden bir b鰈黰 (10 dakika)

Listening / Speaking b鰈黰黱de yar alan Speak English With Me isimli 100 derslik konua program齨dan bir ders 
   (10 dakika)


Listening / Speaking b鰈黰黱de yer diyalog 鏰lmalar齨dan bir ders (5 dakika)

B鰕lece her g黱 toplam 1 SAAT 鏰larak yaklak 6 ay i鏸nde 輓gilizce seviyenizde 鰊emli bir art g鰖lemleyebilirsiniz. Bir yandan 7/24 online ingilizce kursuna devam eden ki㱮lerin geli㱮mi 鏾k daha h齴l olacakt齬. Bu t黵 鼀elerimiz yukar齞aki program kendi durumlar齨a g鰎e revize ederek, g黱l黭 鏰lma program齨 2 derse 琮karabilirler. B鰕lece s黵e 6 aydan 3 aya debilir.Yukar齞aki program uygulayarak orta seviyenin sonuna gelen kullan齝齦ar齧齴, sitemizde yer alan ileri d鼁ey gramer konular齨a veya akademik s齨av haz齬l齥lar b鰈黰黱e 鏰lmaya baayabilirler. 輑eri d鼁ey 鏰lmalar da yukar齞akine benzer bir programla 6 ay devam eder ve b鰕lece 1 sene i鏸nde 輓gilizce ileri d鼁eye gelmeniz m黰k黱 olur.

A瘕da sitemizdeki b鰈黰lerin genel tan齮齧lar bulunmaktad齬.

GRAMMAR (GRAMER)

dersimizingilizce.com gramer b鰈黰黱de, 輓gilizce?deki t黰 gramer konular 100 derste ve T黵k鏴 anlat齧l olarak sunulmu⺶ur. Sayfan齨 黶t taraf齨da bulunan linkleri t齥layarak farkl seviyelerde haz齬lanm, istedi餴niz gramer konu anlat齧齨a ve her konuyla ilgili haz齬lanm quizlere ulabilirsiniz. Zengin bir gramer kitab niteli餴nde kullanabilece餴niz bu b鰈黰de, her gramer dersinden sonra interaktif olarak yapabilece餴niz quizler, 鲳renme seviyenizi ve geli㱮m performans齨齴 izleme a琮s齨dan b鼀黭 avantaj sa餷amaktad齬.

Gramer b鰈黰黱de yer alan 100 ders ve yaklak 5000 interaktif soru, d鼁enli olarak 鏰l齦d齨da 6 ay i鏸nde bitirilebilir. Bu da, baang d鼁eyinde 鏰lmaya baayan ideal bir kullan齝齨齨 ileri d鼁eye ulaas demektir.

GRAMER 茿LI轒A KILAVUZU

Her kullan齝 kendi seviyesine uygun b鰈黰den baayarak gramer konular齨 s齬as齳la 鏰labilir. 輑k seviyeden baayan bir kullan齝 her g黱 bir konu 鏰l齬sa 3 ay 10 g黱de t黰 konular bitirebilir. E餰r her g黱 鏰lamayaca瘕n var sayarsak, baang d鼁eyinden ileri d鼁eye kadar t黰 konular 鏰lmak ve 鲳renmek i鏸n en az 6 ay gereklidir.

Bir gramer konusunu 鏰lt齥tan sonra hemen di餰rine ge鏼ek 鲳renme kal齝齦 a琮s齨dan hi鏱ir fayda sa餷amaz. Gramer konusu 鏰l齦d齥tan ve iyice anlald齥tan sonra mutlaka konu anlat齧齨齨 sonuna eklenmi quizler 琏z黮meli, e餰r hala tam anlalmad齳sa internetteki di餰r kaynaklara ulalarak olabildi餴nce fazla quiz 琏z黮melidir. Konu anlat齧齨dan sonra sunulan quizlerden y鼁de 80?in 黶t黱de bar sa餷amadan di餰r konuya ge鏼emek en sa餷齥l 鏰lma bi鏸midir.

Ayr齝a yabanc dile 鏰lmak i鏸n en iyi y鰊tem, t黰 yeteneklerin entegre edildi餴 bir sistematikle 鏰lmakt齬. Yani gramer b鰈黰黱 bitireyim, sonra kelime 鏰l齬齧 mant yabanc dil ediniminin do餫s齨a terstir. Bu y鼁den gramer 鏰lmalar齨a baayan bir ki㱮, mutlaka gramer dersleriyle birlikte kelime, okuma, dinleme ve konua linklerini de takip ederek 鏰lmay birlikte y黵黷melidir.


READING / WRITING (OKUMA / YAZMA)

Sayfam齴da her seviyeye uygun okuma par鏰lar, 輓gilizce okuma yetene餴ni geli⺶irmek i鏸n haz齬lanm alt齬malar, aktiviteli hikayeleri bulabilirsiniz. Hem yeni baayanlar i鏸n, hem de ileri d鼁eydeki kullan齝齦ar i鏸n haz齬lanm olan bu b鰈黰de, ortalama 3000 okuma par鏰s bulunmaktad齬.

Yeni baayanlar i鏸n basitle⺶irilmi hikayeler ve okuma par鏰lar, upper-intermediate ve advanced seviyesindeki ziyaret鏸lerimiz i鏸n klasik k齭a hikayeler 鲳renme s黵ecini zevkli bir hale getirerek, dildeki d鰎t yetenekten biri olan okuma yetene餴nizi geli⺶irecektir. T黵k鏴 鏴virisiyle birlikte verilen okuma par鏰lar, ki㱮nin kendi anlama yetene餴ni 鰈鏼esi a琮s齨dan 鰊emlidir.

Ayr齝a KPDS, YDS ve 蹹S gibi s齨avlara haz齬lanan kullan齝齦ar i鏸n haz齬lanm olan linklerde, bu t黵 akademik s齨avlarda en 鏾k zorlan齦an paragraf sorular齨齨 kolay 琏z黮mesi i鏸n haz齬lanm b鰈黰ler bulunmaktad齬.

Unutmay齨! Kelime 鲳renmek ve gramer yap齦ar齨 iyice 鰖黰semek i鏸n mutlaka 輓gilizce materyallerin okunmas gerekir. Okuma ieminin s齥齝 olmamas i鏸n ve maksimum d鼁eyde verim alabilmek i鏸n okunacak kitaplar齨 veya okuma par鏰lar齨齨 seviyesini ayarlamak 鏾k 鰊emlidir. Bir kitab okurken her sayfada on kez s鰖le bakmak b齥t齬齝 olabilir. Veya t黰 kelimelerini bildi餴niz bir kitab okumak, kitap okuma zevkinin 鰐esine ge鏼ez.

Bu sayfam齴da ayr齝a 鰖ellikle i d黱yas齨da yazma literat黵 ele al齨m, ticari 輓gilizce 鼁erine yo饀nlalmt齬. Farkl konularda rahat鏰 yazabilmek i鏸n sayfam齴daki yazma 鰎neklerini inceleyerek, 鏰labilirsiniz.


VOCABULARY (KEL軲E 茿LI轒ALARI)

Kelime 鲳renme sayfam齴 baang d鼁eyinden, KPDS, YDS ve 蹹S gibi akademik s齨avlara haz齬lanan t黰 kullan齝齦ar i鏸n tasarlanm ve sistematik olarak sunulan farkl kategorilerle 鲳renmeyi en kolay ve zevkli hale getirmeyi ama鏻amaktad齬.

dersimizingilizce.com onbinlerce ki㱮nin kelime problemini 琏zen y鰊temiyle hem b鼀黭 takdir toplam, hem de 鰀黮 almt齬. Dilbilimciler taraf齨dan geli⺶irilen ve ⺷ anda d黱yan齨 en etkili kelime 鲳renme y鰊temlerinden birisi olarak tan齨an "wordpower" sistemiyle kelime 鲳retmeyi ama鏻ayan aktiviteler, farkl kategorilerde haz齬lanm derslerle birlikte sunulmaktad齬.

辵 ana kadar binlerce 鼀emiz, y齦lard齬 琏zemedi餴 kelime 鲳renme problemini "wordpower" sistemi sayesinde 琏zd黭lerini ve d鼁enli 鏰larak 3-4 ay gibi k齭a bir s黵e i鏸nde binlerce yeni kelime 鲳rendiklerini belirtmierdir.

Her g黱 en az 20 dakika ay齬arak yapaca瘕n齴 kelime 鏰lmalar sonucunda, siz de gelieyi g鰎erek hayret edeceksiniz. 輘terseniz 輓gilizce?yi yeni 鲳reniyor olun, isterseniz akademik bir s齨ava haz齬lan齳or olun, sonu鏻ara hayret edeceksiniz. Yeter ki baay齨 ve her g黱 en az 15 dakikan齴 ay齬arak 鏰l齨.

KEL軲E 茿LI轒A KILAVUZU

輓gilizce 鏰lmaya yeni baayan kullan齝齦ar齧齴 鰊celikle 30 dersten olun Basic Vocabulary Course linkine t齥layarak baayabilirler. Temel kelime bilgisine sahip olan kullan齝齦ar齧齴 ise 45 dersten olun Top Words of English b鰈黰黱e 鏰larak 輓gilizce?de en s齥 kullan齦an 3500 kelimeyi 3 ay gibi k齭a bir s黵e i鏸nde tamamen 鲳renebilirler.

Ayr齝a fiiller, s齠atlar ve zarflar gibi farkl kategorilerde verilmi olan b鰈黰leri her kullan齝 kendi seviyesine uygun olarak 鏰larak 鲳renebilir.

Akademik s齨avlara haz齬lanan kullan齝齦ar齧齴 da, Advanced/Exam Vocabulary b鰈黰黱e 鏰lmalar halinde, s齨avlarda kelime sorular齨dan bir tane bile ka琮rmayacaklar齨 hayretle g鰎eceklerdir. Bu b鰈黰de s齨avlar b鼀黭 bir titizlikle incelenmi ve en s齥 sorulan kelimeler 鼁erine dersler tasarlanmt齬.


Farkl kategorilerde haz齬lanan derslerde, o derse ait kelimeler ve t黵k鏴 anlamlar齨, sayfan齨 hemen 黶t黱de ise d黱yan齨 en etkili kelime 鲳renme tekni餴 olarak kabul edilen "Word Power" aktivitelerinin linkleri bulunmaktad齬. Ders ders haz齬lanan b鰈黰lerde, her derste 20 veya 30 kelime verilmi⺶ir. Bu kelime listesi 鰊ce dikkatli ve 鰖enli bir 㧐kilde 鏰l齦mal ve ard齨dan aktiviteler yap齦mal齞齬.Sayfada yer alan aktiviteler, o derse ait kelime grubu i鏸n haz齬lanmt齬. 20 kelimeyle ilgili 4 farkl aktivitiye yapan bir kullan齝, bir g黱 sonra ve yeniden bir hafta sonra tekrar etti餴nde bir daha unutmayacakt齬.

Ayn kelime grubuyla bu d鰎t farkl aktiviteyi her g黱 d鼁enli olarak yaparsan齴, kelimeleri h齴l ve etkili bir bi鏸mde 鲳rendi餴nizi farkedeceksiniz. Aktiviteleri yaparken, yapamad齨齴 kelimeleri not edin. Bir sonraki giri㱮niz aktiviteyi tekrar yap齨 ve problem kelimeleri yine not edin. Listenizde hi kelime kalmayana kadar ayn aktiviteleri yapmaya devam edin. Daha sonra yeni bir kelime grubuna ge鏴rek ayn iemleri devam ettirin.

A瘕da wordpower aktiviteleriyle ilgili a琮klamalar yer almaktad齬.

Kelimeleri Ee⺶irme Oyunu : Ee⺶irme aktivitesidir. Verilen kelimeleri T黵k鏴 anlamlar齳la, enlaml齦ar齳la veya z齮 anlaml齦ar齳la ee⺶irerek 鲳renmenizi sa餷ar. Her sayfada 10 adet kelime verilir. Ee⺶irme iemi bittikten sonra yanl ee⺶irmeleri g鰎ebilirsiniz. Bitirdikten sonra sa tarafta bulunan "new game" butunona t齥layarak yeni kelimelerle aktiviteye devam edebilirsiniz.

 
Zamana Kar Kelime Yazma Oyunu : H齴l d黱me ve karar verme sistemine g鰎e haz齬lanmt齬. Sayfa ilk a琮ld齨da fast, faster ve furiuous olarak  se鏴nek karn齴a 琮kar. Fast en yava, furious da en h齴l ve en zor oyundur. Se鏸minizi yapt齥tan sonra se鐃i餴niz h齴a g鰎e zaman azalmaya baar ve bu s黵e bitmeden verilen kelimenin anlam齨, a瘕da verilen harflere t齥layarak yazman齴 gerekir. E餰r do餽u bir 㧐kilde yazarsan齴 yeni bir kelime 琮kar. Oyunun sonunda puan齨齴 g鰎ebilirsiniz ve new game butonuna t齥layarak oyuna yeni kelimelerle devam edebilirsiniz.
 

Kelime Yazma Oyunu : Kar齥 㧐kilde verilen harfleri t齥layarak, sayfan齨 alt齨da verilen kelimenin anlam齨 yazarak oynan齬. Her yanl harf -2 puan, her do餽u harf de 10 puand齬. On kelimeyi tamamlad齥tan sonra puan齨齴 g鰎ebilir ve new game butonuna t齥layarak yeni kelimelerle aktiviteye devam edebilirsiniz.

Do餽u Kelimeleri A鏼a Oyunu : Haf齴ay kullanarak kelime 鲳renimine dayanan bir sistemle haz齬lanmt齬. Kapal 㧐kilde verilen kutucuklar a鏰rak kelime 鏸ftlerini bulman齴 gerekir. 輐i ki㱮yle de oynanabilir. Bir 鏸ft kelimeyi buldu饀nuzda 10 puan kazan齬s齨齴 ve yeniden kart a鏰bilirsiniz.

E餰r kelime 鏸ftini bulamazsan齴 2 puan kaybedersiniz ve s齬a di餰r oyuncuya ge鏴r.
 

QUIZ CENTER (QUIZ MERKEZ)

Bu sayfada biraz vakit harcad齥tan sonra quiz formatlar齨 ve nas齦 kullan齦aca瘕n kolayl齥la 鲳renebilirsiniz. 莖ktan se鏼eli, bouk doldurma, ee⺶irme gibi farkl quiz formatlar dil edinimini kolayla⺶齬mak i鏸n dilbilimciler taraf齨dan onaylanmt齬. Hepsi dersimizingilizce.com ekibi taraf齨dan haz齬lanan bu aktivitelerin, konu anlat齧lar齨dan sonra yap齦mas konunun anlalmas a琮s齨dan 鏾k 鰊emlidir. Ayr齝a interaktif uygulamalar oldu饀 i鏸n 輓gilizce e餴timini zevkli bir s黵ece d鰊t黵me bar齭 a琮s齨dan da 鏾k 鰊emlidir.

Farkl gramer konular齨a y鰊elik haz齬lanm olan quizleri yapt齥tan sonra, di餰r bir konuya ge鏴bilmek i鏸n kendinize en az % 70 bar kriteri belirlemeniz, etkili 鲳renme i鏸n olumlu katk sa餷ar. % 70?in alt齨da bar g鰏terilen konular bir daha 鏰l齦mal ve quizler bir ka g黱 sonra yeniden 琏z黮melidir.

Sitemiz T黵kiye?nin en geni i鏴rikli sitesi slogan齳la yola 琮kmt齬 ve quiz sayfalar齧齴da bu slogan kullanmakta ne kadar hakl oldu饀muzu g鰎ebilirsiniz. Yeni format齧齴 kapsam齨da 鏰lan ekibimiz, quiz center sayfalar齨a her g黱 mutlaka yeni quizler eklenmesi i鏸n gayret g鰏termektedir. 
 

LISTENING / SPEAKING (D軳LEME / KONU轒A)

dersimizingilizce.com dinleme ve konua b鰈黰黱de yer alan aktiviteler, dilin en 鰊emli b鰈黰lerinden biri olan dinleme ve konua yetene餴ni geli⺶irmek i鏸n 鰖el olarak tasarlanmt齬. Baang d鼁eyinden baayarak ileri d鼁eye kadar devam eden aktiviteler, T黵k鏴 destekli olarak verilmektedir.

輓gilizce 鲳renenlerin en b鼀黭 s齥齨t齦ar齨dan bir tanesi de hedef dilde konua gl 鏴kmektir. 輓gilizce konua yetene餴nin geli⺶irilmesi i鏸n mutlaka her g黱 d鼁enli olarak hedef dilde dinleme egzersizlerinin yap齦mas gerekmektedir.

Dinleme merkezimizde bulunan aktiviteler, kullan齝齦ar齧齴齨 dinleme yetene餴ni geli⺶irdi餴 gibi, dolayl olarak konua yetene餴ni de glendirmektedir. Sayfam齴 s黵ekli g黱cellenmekte, yeni dinleme par鏰lar ve diziler eklenmektedir.

Yabanc dil e餴timinde en 鏾k zorlan齦an alan konua b鰈黰黡黵. Gramer ve kelime bilgisine sahip bir鏾k kimse hedef dilde konumamaktan 㱮kayet eder. Hedef dilin konu⺷lmad bir toplumda yayan ki㱮ler, konua f齬sat bulamad齥lar i鏸n bu alanda zay齠 kal齬lar. Yabanc dil e餴timinin en temel hedefinin ileti㱮m kurmak oldu饀 ger鏴餴nden yola 琮karsak, en 鰊emli b鰈黰 hep ihmal edilmektedir.

Bu b鰈黰de sistematik bir 鏰lma yapan kullan齝齦ar齧齴, 鏾k k齭a bir s黵ede konua yeteneklerinde 鰊emli 鰈琰de bir gelie oldu饀nu fark edeceklerdir. G黱l黭 konua kal齪lar齨dan, atas鰖leri ve deyimlere, pratik konua k齦avuzundan 100 derslik konua program齨a kadar bir鏾k b鰈黰 sistemli 鏰l齦mas halinde b鼀黭 fayda sa餷amaktad齬.

100 derslik konua program齨a d鼁enli olarak 鏰lan bir ki㱮, 3 ay 10 g黱 i鏸nde konua yetene餴nde ciddi bir gelie g鰎ecektir. Bu b鰈黰, dinleme ve tekrar etme sistemiyle tasarlanmt齬 ve T黵k鏴 deste餴yle birlikte e⺳iz bir konua program sunmaktad齬.

Ayr齝a k齭a s黵eli yurt d gezilere gidecek olan i adamlar veya 鲳renciler de, g黱l黭 konua kal齪lar齨齨 鲳retildi餴 diyaloglara 鏰larak, k齭a s黵ede ihtiyaca y鰊elik bir 鏰lmay tamamlayabilirler.